Polityka prywatno?ci Memrise

Obowi?zuje od: 25 maja 2018

 

Memrise i Decks by Memrise ?wiadcz? us?ugi nauki przez Internet dostarczane przez Memrise Limited (“Memrise”). Nasze us?ugi (?Us?ugi”) obejmuj? szeroki zakres tre?ci i kursów j?zykowych zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych. Tre?ci te s? dost?pne (i) w aplikacjach (?Aplikacje”) dla ró?nych systemów operacyjnych i mo?na je pobra? na urz?dzenia mobilne, laptopy i/lub tablety, oraz znale?? je (ii) w naszych witrynach internetowych http://www.kalbaun.com i https://decks.memrise.com (Witryna internetowa”).

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la, jakie dane osobowe (wed?ug poni?szej definicji) gromadzimy za po?rednictwem Us?ug, w jaki sposób wykorzystujemy i udost?pniamy te dane i jakie s? Twoje mo?liwo?ci w zakresie stosowanych przez nas praktyk zwi?zanych z danymi.

Niniejsza Polityka Prywatno?ci stanowi cz??? naszego Regulaminu, który jest dost?pny pod adresem http://www.kalbaun.com/terms.

Przekazuj?c nam swoje dane osobowe podczas korzystania z Us?ug, wyra?asz zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejsz? Polityk? Prywatno?ci. Je?li nie zgadzasz si? z niniejsz? Polityk? prywatno?ci, nie korzystaj z naszych Us?ug.

 

1. Gromadzone dane osobowe


 

Kiedy wchodzisz w interakcj? z nasz? Witryn? internetow? lub Aplikacjami, gromadzimy informacje, które samodzielnie lub w po??czeniu z innymi informacjami mog? by? wykorzystane do ustalenia Twojej to?samo?ci (?Dane Osobowe”).

Dane Osobowe, które nam przekazujesz. Kiedy zak?adasz konto lub korzystasz z Us?ug, dobrowolnie przekazujesz nam pewne Dane Osobowe, w tym swoje imi? i nazwisko, adres e-mail, nazw? u?ytkownika i zdj?cie profilowe. Je?li zak?adasz konto za pomoc? swojego konta spo?eczno?ciowego (w tym za pomoc? Facebooka i konta Google), mo?esz widzie?, którzy z Twoich znajomych korzystaj? z Us?ug. Informacje, które uzyskujemy z tych kont, zale?? od Twoich ustawień i polityki prywatno?ci na poszczególnych platformach mediów spo?eczno?ciowych, zapoznaj si? wi?c z ich polityk?, ?eby dowiedzie? si?, jakie s? ich praktyki w kwestii prywatno?ci.

Je?li wykupisz subskrypcj? Memrise, mo?emy poprosi? Ci? o podanie danych p?atno?ci (w tym numeru karty p?atniczej, kodu bezpieczeństwa przypisanego do karty, daty wa?no?ci) jedemu lub wi?kszej liczbie naszych dostawców us?ug p?atniczych (zob. ust?p ?Udost?pnianie i ujawnianie” poni?ej).

Kiedy korzystasz z Us?ug, mo?esz generowa? dane dotycz?ce nauki, takie jak odpowiedzi na pytania w testach, wyniki w nauce oraz post?py w przerabianiu kursu. B?dziemy gromadzi? i przechowywa? te dane na potrzeby ich wykorzystywania w zwi?zku z Us?ugami.

Gromadzimy tak?e dane, które decydujesz si? nam przekaza?, kiedy wype?niasz jakiekolwiek "otwarte" pola w naszych formularzach (np. pro?ba o pomoc lub opinia w ankiecie). Oprócz tego mo?emy gromadzi? Dane Osobowe ujawniane przez Ciebie na naszych forach, blogach lub w innych obszarach Us?ug, w których mo?esz publikowa? informacje lub materia?y.

Mo?emy tak?e gromadzi? dane nieosobowe, takie jak Twoja strefa czasowa lub j?zyk.

Dane gromadzone automatycznie: Kiedy korzystasz z Us?ug, nast?puj?ce informacje s? tworzone i automatycznie zapisywane w naszych systemach:


Dane logowania: Informacje, które Twoja przegl?darka automatycznie wysy?a za ka?dym razem, kiedy odwiedzasz Witryn? internetow? lub które automatycznie wysy?aj? Aplikacje, kiedy z nich korzystasz (?Dane rejestru”). Dane rejestru obejmuj? Twój adres protoko?u internetowego (?IP”) (dzi?ki któremu wiemy, z jakiego kraju ??czysz si? podczas korzystania z Witryny internetowej), rodzaj i ustawienia przegl?darki, dat? i czas wys?anego ??dania oraz Twój sposób interakcji z Us?ugami.
Pliki cookie: Informacje pochodz?ce z plików cookie i innych technologii przechowywane na Twoim urz?dzeniu. ?eby dowiedzie? si? wi?cej na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz innych technologii, zapoznaj si? z Polityk? plików cookie.


Informacje o urz?dzeniu: Obejmuj? rodzaj urz?dzenia, z którego korzystasz, system operacyjny, ustawienia, unikalne identyfikatory urz?dzenia, informacje o sieci i inne informacje o urz?dzeniu. Gromadzone informacje mog? zale?e? od rodzaju Twojego urz?dzenia i jego ustawień.


Informacje o korzystaniu: Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Us?ug - s? to m.in. rodzaje tre?ci, które wy?wietlasz lub z którymi wchodzisz w interakcj?, funkcje, z których korzystasz, podejmowane przez Ciebie dzia?ania, inni u?ytkownicy, z którymi wchodzisz w interakcj?, czas, cz?stotliwo?? i d?ugo?? trwania podejmowanych przez Ciebie dzia?ań.

 

2. Sposób wykorzystania danych przez firm? Memrise


 

Gromadzone przez nas dane, które opisano powy?ej, wykorzystujemy:

W celu weryfikacji u?ytkowników, dostarczania Us?ug, przetwarzania transakcji oraz odpowiadania na pro?by i ??dania u?ytkowników. W przypadku u?ytkowników zlokalizowanych w UE ten rodzaj wykorzystywania danych jest konieczny do wywi?zania si? z umowy zawartej z U?ytkownikiem.

W razie konieczno?ci dane wykorzystuje si? tak?e w ramach uzasadnionych interesów firmy, w tym m.in.:

W celu dostosowania nauki i stopnia trudno?ci do poziomu i potrzeb naszych u?ytkowników.


W celu lepszego zrozumienia interakcji osób odwiedzaj?cych stron? z nasz? Witryn? internetow? oraz aby upewni? si?, i? nasza Witryna jest prezentowana w sposób najbardziej wydajny dla U?ytkownika, a tak?e w ramach dzia?ań zmierzaj?cych do zapewnienia bezpieczeństwa Witryny internetowej, sieci i systemów informacyjnych firmy Memrise.

W celu przeprowadzania analiz na potrzeby strategii marketingowej oraz w celu ulepszania i personalizowania naszej komunikacji i do?wiadczeń, które oferujemy naszym u?ytkownikom.

W celu przeprowadzania lub wspierania badań oraz tworzenia prac naukowych. Gromadzone przez nas informacje, w zanonimizowanej i uniemo?liwiaj?cej identyfikacj? formie, mog? zosta? przez nas udost?pnione badaczom pomagaj?cym nam w usprawnianiu narz?dzi do nauki stanowi?cych cz??? Us?ugi. Mo?emy równie? wykorzysta? wspomniane wy?ej informacje w publikacji prac nad temat nauki j?zyków.


Marketing. B?dziemy wysy?a? Ci aktualizacje i informacje o naszych nowych produktach i us?ugach, nadchodz?cych wydarzeniach, innych promocjach lub nowo?ciach za po?rednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień Push. W przypadkach, w których prawo nak?ada na nas taki obowi?zek, b?dziemy wysy?a? Ci informacje marketingowe tylko wtedy, je?li wyrazisz na to zgod?, przekazuj?c nam swoje Dane Osobowe. Mo?esz zrezygnowa? z otrzymywania tego rodzaju wiadomo?ci e-mail, post?puj?c zgodnie z instrukcjami zawartymi w ka?dym promocyjnym mailu tego typu lub zmieniaj?c swoje ustawienia u?ytkownika. Nadal b?dziemy kontaktowa? si? z Tob? za po?rednictwem maili w sprawach dotycz?cych dostarczania naszych Us?ug oraz w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pro?by i ??dania.


Je?li poprosisz nas o usuni?cie Twoich danych lub o wykre?lenie z naszych list marketingowych i b?dziemy zobowi?zani spe?ni? t? pro?b?, zachowamy podstawowe dane, aby móc Ci? zidentyfikowa? i zapobiec dalszemu niechcianemu przetwarzaniu danych.


Mo?emy anonimizowa? gromadzone przez nas dane, uniemo?liwia? ich identyfikacj? i/lub agregowa? je, a nast?pnie wykorzystywa? wspomniane, zanonimizowane, pozbawione mo?liwo?ci identyfikacji i/lub zagregowane dane w celach komercyjnych, statystycznych b?d? w celu badania rynku, ??cznie z udost?pnianiem ich podmiotom powi?zanym oraz partnerom biznesowym.


Je?li chcesz uzyska? informacje na temat przys?uguj?cych Ci uprawnień na mocy obowi?zuj?cego prawa Unii Europejskiej (?UE”), zapoznaj si? z poni?szym ust?pem pt. ?Uprawnienia wynikaj?ce z prawa UE".

 

3. Udost?pnianie i ujawnianie danych


 

Inni u?ytkownicy Us?ug mog? zobaczy? informacje profilowe, które U?ytkownik przesy?a do Us?ug, w tym kursy, wyniki w nauce oraz obserwowanych przez U?ytkownika u?ytkowników.

Firma Memrise mo?e udost?pni? Dane osobowe U?ytkownika i inne informacje okre?lonym stronom trzecim w poni?szych sytuacjach:

Kontrahenci i us?ugodawcy: aby pomóc firmie Memrise sprosta? potrzebom dzia?alno?ci operacyjnej i aby zrealizowa? okre?lone us?ugi i funkcje, Dane osobowe U?ytkownika mog? by? udost?pniane stronom trzecim ?wiadcz?cym us?ugi hostingu, poczty e-mail i obs?ugi klienta, analizy, marketingu, reklamy (w tym Amazon Web Services i Google w Stanach Zjednoczonych, które posiadaj? certyfikacj? Tarczy prywatno?ci). Aby uzyska? wi?cej informacji o stronach trzecich, które mog? umieszcza? pliki cookie za po?rednictwem Witryny internetowej, nale?y zapozna? si? z cz??ci? ?Pliki cookie” poni?ej. Zgodnie z udzielonymi przez firm? Memrise instrukcjami te strony trzecie mog? odczytywa?, przetwarza? lub przechowywa? Dane osobowe w ramach realizacji swoich obowi?zków na rzecz firmy Memrise.

Przenoszenie dzia?alno?ci: je?li firma Memrise bierze udzia? w fuzji, przej?ciu, finansowej analizie due diligence, reorganizacji, upad?o?ci, likwidacji, sprzeda?y ca?o?ci lub cz??ci aktywów b?d? je?li przenosi us?ugi do innego us?ugodawcy, Dane osobowe U?ytkownika i inne informacje mog? zosta? przekazane takiemu nast?pcy prawnemu lub podmiotowi powi?zanemu w ramach takiej transakcji.

Wymagania prawne: je?li prawo lub obowi?zuj?ce przepisy nak?adaj? taki obowi?zek b?d? je?li w dobrej wierze firma Memrise uwa?a, ?e takie dzia?anie jest konieczne w celu (i) realizacji obowi?zku prawnego, (ii) ochrony i obrony praw lub w?asno?ci firmy Memrise, (iii) dzia?ania w nag?ej sytuacji na potrzeby ochrony bezpieczeństwa osobistego u?ytkowników Witryny internetowej lub Aplikacji lub (iv) ochrony firmy Memrise przed odpowiedzialno?ci? prawn?.

 

4. Zachowywanie danych


 

Firma Memrise b?dzie przechowywa? Dane osobowe U?ytkownika przez taki okres, jaki jest zasadnie konieczny w celach okre?lonych w niniejszej Polityce prywatno?ci, jaki wynika z uzasadnionego interesu firmy Memrise lub jaki wynika z przepisów prawa (np. w celach podatkowych, prawnych, ksi?gowych lub innych), w zale?no?ci od tego, który z tych okresów b?dzie d?u?szy.

 

5. Aktualizacja danych przez U?ytkownika


 

Je?li potrzebujesz zmieni? lub poprawi? swoje Dane Osobowe lub chcesz je usun?? z naszych systemów, mo?esz zrobi? to samodzielnie za po?rednictwem swoich ustawień u?ytkownika.

 

6. Zasady prywatno?ci zgodnie z prawem stanu Kalifornia


 

Firma Memrise mo?e korzysta? z plików cookie i innych technologii na swojej Witrynie internetowej i w swoich Aplikacjach w celu gromadzenia informacji o stronach odwiedzonych przez U?ytkownika na przestrzeni czasu i w odniesieniu do ró?nych witryn internetowych po tym, jak U?ytkownik skorzysta? z Witryny internetowej lub Aplikacji. Firma Memrise mo?e równie? zezwoli? niezale?nym us?ugodawcom i stronom trzecim na wykonanie powy?szego. W tej chwili firma Memrise nie odpowiada na sygna?y ?Do Not Track” (DNT) i dzia?a w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatno?ci niezale?nie od tego, czy otrzyma?a sygna? DNT.

Je?li U?ytkownik chcia?by za??da? informacji o stronach trzecich, które gromadz? Dane osobowe w Witrynie internetowej firmy Memrise w celach marketingu bezpo?redniego, nale?y skontaktowa? si? firm? Memrise.

 

7. Uprawnienia wynikaj?ce z prawa UE


 

Zakres. Niniejszy ust?p zawiera informacje na temat Twoich uprawnień wynikaj?cych z prawa UE (w tym zakresie odwo?anie do UE dotyczy tak?e Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jako krajów nale??cych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator danych. Firma Memrise Limited jest administratorem danych w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. Aby uzyska? informacje dotycz?ce zarejestrowanej siedziby firmy Memrise, odwied? nasz? stron? Kontakt.


Uzasadniony interes. ?Uzasadniony interes” oznacza interes firmy Memrise w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci, zarz?dzania i dostarczania U?ytkownikowi jak najlepszych Us?ug. Niniejsza Polityka prywatno?ci okre?la, kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w uzasadnionym interesie firmy, jaki jest ten interes oraz jakie przys?uguj? Ci prawa. Nie b?dziemy wykorzystywa? Twoich Danych Osobowych na potrzeby dzia?ań, których konsekwencje dla U?ytkownika s? istotniejsze ni? interes firmy Memrise, chyba ?e mamy na to Twoj? zgod? lub dzia?ania te s? w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo.

Twoje prawa. Zgodnie z prawem UE posiadasz nast?puj?ce uprawnienia w odniesieniu do swoich Danych Osobowych:

Prawo dost?pu: Je?eli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, mo?esz pobra? kopi? tych Danych Osobowych, przechodz?c tutaj.


Prawo do sprostowania: Je?eli Twoje Dane Osobowe s? niedok?adne lub niekompletne, masz prawo za??da? ich sprostowania lub uzupe?nienia. Mo?esz tak?e zrobi? to samodzielnie z poziomu swoich ustawień u?ytkownika. Je?li udost?pnili?my komu? Twoje Dane Osobowe, w miar? mo?liwo?ci powiadomimy ich o tym sprostowaniu. Je?li nas o to poprosisz, to pod warunkiem, i? jest to mo?liwe i zgodne z prawem, powiadomimy Ci? tak?e, komu udost?pnili?my Twoje Dane Osobowe, ?eby da? Ci mo?liwo?? bezpo?redniego skontaktowania si? z tym podmiotem.


Prawo do usuni?cia: Mo?esz poprosi? nas o usuni?cie Twoich Danych Osobowych w okre?lonych przypadkach, np. je?li nie s? nam ju? potrzebne lub wycofasz swoj? zgod? (tam, gdzie ma to zastosowanie). Mo?esz tak?e zrobi? to samodzielnie z poziomu swoich ustawień u?ytkownika. Je?li udost?pnili?my Twoje dane komu? innemu, w miar? mo?liwo?ci powiadomimy go o konieczno?ci ich usuni?cia. Je?li nas o to poprosisz, to pod warunkiem, i? jest to mo?liwe i zgodne z prawem, powiadomimy Ci? tak?e, komu udost?pnili?my Twoje Dane Osobowe, ?eby da? Ci mo?liwo?? bezpo?redniego skontaktowania si? z tym podmiotem.


Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mo?esz poprosi? nas o ograniczenie lub ?zablokowanie” przetwarzania swoich Danych Osobowych w okre?lonych przypadkach, np. je?eli kwestionujesz dok?adno?? tych danych lub sprzeciwiasz si? przetwarzaniu ich przez firm? Memrise (zapoznaj si? z poni?szymi informacjami dotycz?cymi Twojego prawa do sprzeciwu). Je?li b?dziemy musieli cofn?? jakiekolwiek ograniczenie przetwarzania danych, powiadomimy Ci? o tym, zanim to zrobimy. Je?eli udost?pnili?my Twoje Dane Osobowe komu? innemu, w miar? mo?liwo?ci powiadomimy go o tym ograniczeniu. Je?li nas o to poprosisz, to pod warunkiem, i? jest to mo?liwe i zgodne z prawem, powiadomimy Ci? tak?e, komu udost?pnili?my Twoje Dane Osobowe, ?eby da? Ci mo?liwo?? bezpo?redniego skontaktowania si? z tym podmiotem.


Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do pozyskania swoich Danych Osobowych, które zgodzi?e?/zgodzi?a? si? nam przekaza? lub które zosta?y nam przekazane jako niezb?dne w zwi?zku z zawart? mi?dzy nami umow?. Przeka?emy Ci Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie, nadaj?cym si? do odczytu maszynowego. Mo?esz ponownie wykorzystywa? te dane w innym miejscu.


Prawo sprzeciwu: W dowolnym momencie mo?esz poprosi? nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, co uczynimy:
Je?li przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w ramach uzasadnionego interesu firmy (o którym mowa w ust?pie pt. ?Sposób wykorzystywania danych przez firm? Memrise” powy?ej) - chyba ?e przedstawimy przekonuj?ce i uzasadnione przyczyny przetwarzania tych danych; lub
Je?li przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpo?redniego.


Prawa odnosz?ce si? do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania: Masz prawo, aby nie podlega? decyzjom podejmowanym wy??cznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, w tym w oparciu o profilowanie, chyba ?e jest to konieczne w zwi?zku z zawart? mi?dzy nami umow? lub je?li udzielisz wyra?nej zgody na takie wykorzystanie.


Prawo do wycofania zgody: Je?li przetwarzanie Danych Osobowych jest uzale?nione od Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofa? swoj? zgod?, jednak wp?ynie to na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych, które ju? si? odby?o.


Prawo do z?o?enia skargi do organu ochrony danych: Je?li masz w?tpliwo?ci dotycz?ce naszych praktyk w zakresie prywatno?ci, ??cznie ze sposobem, w jaki zajmujemy si? Twoimi Danymi Osobowymi, mo?esz zg?osi? swoje zastrze?enia do organu ochrony danych, który jest upowa?niony do rozpatrzenia takich w?tpliwo?ci.

Mo?esz skontaktowa? si? z nami, ?eby skorzysta? ze swoich praw.

Zmiany. Powiadomimy Ci? o zmianach w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatno?ci, poprzez opublikowanie dobrze widocznego komunikatu w Witrynie internetowej lub w Aplikacjach, b?d? te? w inny sposób wymagany przez prawo.

 

8. Informacje dost?pne publicznie


 

Niniejsza Polityka prywatno?ci nie znajduje zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które U?ytkownik opublikowa? w dost?pnych publicznie cz??ciach Us?ug. Dotyczy to m.in. komentarzy na blogu Memrise lub forach publicznych. Komentarze opublikowane w publicznie dost?pnych obszarach mog? by? wy?wietlane, odwiedzane i wykorzystywane przez strony trzecie z zastrze?eniem praktyk i polityk prywatno?ci obowi?zuj?cych takie strony trzecie.

 

9. Dzieci


 

Firma Memrise nie gromadzi ?wiadomie Danych osobowych dzieci poni?ej 13 roku ?ycia. Je?li U?ytkownik ma powody s?dzi?, ?e dziecko poni?ej 13 roku ?ycia przekaza?o firmie Memrise Dane osobowe za po?rednictwem Us?ug, powinien skontaktowa? si? z firm? Memrise, która podejmie wysi?ki w celu usuni?cia takich informacji ze swoich baz danych.

 

10. ??cza do innych witryn internetowych


 

Witryna internetowa i Aplikacje mog? zawiera? ??cza do innych witryn internetowych, które nie s? zarz?dzane ani kontrolowane przez firm? Memrise (?Witryny internetowe stron trzecich”), w tym do witryn i serwisów spo?eczno?ciowych. Informacje udost?pniane w Witrynach internetowych stron trzecich b?d? podlega? politykom prywatno?ci i warunkom ?wiadczenia us?ug obowi?zuj?cych w takich Witrynach internetowych stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatno?ci. Podaj?c takie ??cza, firma Memrise nie wskazuje, ?e autoryzuje lub zapozna?a si? z takimi Witrynami. Informacje o obowi?zuj?cych w nich politykach prywatno?ci i stosowanych praktykach w zakresie prywatno?ci mo?na uzyska? bezpo?rednio w tych witrynach.

 

11. Bezpieczeństwo


 

Firma Memrise podejmuje uzasadnione dzia?ania administracyjne i techniczne w celu ochrony Danych osobowych przez utrat?, nieprawid?owym u?yciem i nieupowa?nionym dost?pem, ujawnieniem, modyfikacj? lub zniszczeniem. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ?adna metoda przekazywania danych w Internecie nie jest w pe?ni bezpieczna. W zwi?zku z powy?szym, chocia? firma Memrise stara si? chroni? dane U?ytkownika, nie mo?e zagwarantowa? ich absolutnego bezpieczeństwa.

 

12. Pliki cookie


 

Witryna internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii, ?eby u?atwi? U?ytkownikowi korzystanie z Us?ug w czasie kolejnych wizyt, monitorowa? ruch w witrynach internetowych lub aplikacjach i personalizowa? materia?y instrukta?owe. Wi?cej informacji mo?na znale?? w Polityce plików cookie firmy Memrise.

 

13. Zmiany Polityki prywatno?ci Memrise


 

Firma Memrise mo?e wprowadza? zmiany do niniejszej Polityki prywatno?ci w dowolnym momencie. W takim przypadku firma Memrise opublikuje zaktualizowan? wersj? Polityki w niniejszej Witrynie internetowej. Kontynuuj?c korzystanie z Witryny internetowej lub Aplikacji lub przekazuj?c firmie Memrise informacje po opublikowaniu przez firm? Memrise zaktualizowanej Polityki prywatno?ci, U?ytkownik wyra?a zgod? na zmienion? Polityk? prywatno?ci oraz opisywane w niej praktyki.

 

14. Kontakt


 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotycz?cych Polityki prywatno?ci lub praktyk zwi?zanych z danymi, nale?y skontaktowa? si? z firm? Memrise.

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕