Regulamin

1. WST?P

Dzi?kujemy za wybranie Memrise Limited (firmy o numerze 07463911, której zarejestrowane biuro znajduje si? na Fashion Street 3-5 w Londynie, E1 6PX) (okre?lanej tak?e jako "my", "nasz") w celu dostarczenia Ci ("Ty", "Twój", "U?ytkownik") miejsca do nauki online. Nasze us?ugi obejmuj? szerok? gam? tre?ci i kursów, od poziomu podstawowego do zaawansowanego, zaprojektowanych w celu u?atwienia nauki ró?norodnych przedmiotów dost?pnych w (i) aplikacjach do pobrania na telefon, laptopa i/lub urz?dzenia typu tablet ("Aplikacje") oraz na naszych stronach internetowych http://www.kalbaun.com oraz http://decks.memrise.com ("Strona Internetowa") lub na jakimkolwiek innym urz?dzeniu, które zosta?o b?d? zostanie wynalezione, za pomoc? którego mo?na uzyska? dost?p do naszych tre?ci i kursów, razem stanowi?cych nasze us?ugi ?wiadczone dla Ciebie ("Us?ugi").

Aby uzyska? dost?p do naszych Us?ug, bez wzgl?du na to, czy jeste? obecnym, czy by?ym U?ytkownikiem, potwierdzasz zapoznanie si? z niniejszym Regulaminem ("Regulamin"). Za ka?dym razem, kiedy korzystasz z naszych Us?ug, potwierdzasz, ?e rozumiesz i zgadzasz si? na warunki okre?lone w niniejszym Regulaminie, a tak?e akceptujesz nasz? Polityk? Prywatno?ci oraz Polityk? Plików Cookie. Mo?emy od czasu do czasu wprowadza? zmiany w naszym Regulaminie. B?dziemy publikowa? wszelkie zmiany na górze niniejszej strony wraz z dat? dokonania zmian, aby by?o wiadomo, kiedy ostatnio aktualizowali?my Regulamin. Odnosi si? to tak?e do naszej Polityki Prywatno?ci oraz Polityki Plików Cookie. Dalsze korzystanie przez Ciebie z naszych Us?ug po dokonaniu jakichkolwiek zmian stanowi Twoj? akceptacj? wszelkich tego typu zmian. Je?li nie zgadzasz si?, aby stosowa? si? do niniejszego Regulaminu, prosimy o nierejestrowanie konta w celu korzystania z naszych Us?ug, nieuzyskiwanie dost?pu do tych Us?ug lub zaprzestanie dalszego z nich korzystania. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu na przysz?o??. Zgodnie z klauzul? 13 mo?emy zakończy? Twój dost?p do Us?ug, je?li z?amiesz nasz Regulamin.

O ile nie stwierdzono wyra?nie inaczej, wszelkie nowe opcje dodawane do obecnych Us?ug, ??cznie z wprowadzaniem nowych narz?dzi i zasobów, b?d? podlega? niniejszemu Regulaminowi.

Mo?emy aktualizowa? Us?ugi lub wymaga? od Ciebie ich zaktualizowania w celu zaimplementowania korekt technicznych lub wprowadzenia poprawek pod warunkiem, i? we wszystkich istotnych aspektach Us?ugi zawsze b?d? zgodne z podawanym opisem.

Korzystaj?c z naszych Us?ug, potwierdzasz, ?e (i) masz co najmniej 13 lat; oraz ?e (ii) korzystanie przez Ciebie z Us?ug nie b?dzie stanowi? naruszenia ?adnego prawa lub przepisu obowi?zuj?cego w regionie, województwie, kraju lub na terenie, na którym przebywasz.

2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z US?UG

Aby za?o?y? konto, musisz si? zarestrowa?: (i) ??cz?c si? za pomoc? dost?pnego konta w mediach spo?eczno?ciowych (w??czaj?c m.in. Facebooka, Weibo i Google Plus); lub (ii) podaj?c nazw? u?ytkownika, wa?ny adres e-mail i wszelkie pozosta?e informacje, których mo?emy od czasu do czasu wymaga? ("Konto"). Jeste? osob? odpowiedzialn? za zachowanie poufno?ci danych swojego Konta i ponosisz pe?n? odpowiedzialno?? za wszelk? aktywno?? maj?c? miejsce na Twoim Koncie. Z Twojego Konta mo?esz korzysta? wy??cznie Ty; nie mo?esz go z nikim wspó?dzieli? ani przenie?? go na ?adn? inn? osob?. Musisz natychmiast poinformowa? nas za pomoc? strony Kontakt o jakimkolwiek, podejrzewanym lub faktycznym, nieautoryzowanym b?d? nieuczciwym u?yciu Twojego Konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu ?rodków bezpieczeństwa.

Kiedy b?dziesz ju? posiada? Konto, mo?esz stworzy? profil internetowy ("Profil"). Tworz?c swój Profil, zgadzasz si? (i) podawa? dok?adne, aktualne i kompletne informacje; oraz (ii) by? osob? odpowiedzialn? za informacje podane w Twoim profilu. Zastrzegamy sobie prawo do usuni?cia Twojego Profilu oraz zawieszenia lub zamkni?cia Twojego Konta, je?li kieruj?c si? rozs?dkiem, b?dziemy podejrzewa?, ?e jakakolwiek informacja podana przez Ciebie w Twoim Profilu jest nieprawdziwa, niedok?adna lub nie spe?nia warunków naszego Regulaminu.

3. POLITYKA PRYWATNO?CI

Traktujemy Twoj? prywatno?? bardzo powa?nie. Wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam, zak?adaj?c Konto, b?d? podlega? naszej Polityce Prywatno?ci oraz Polityce Plików Cookies, które znajduj? si? pod adresem http://www.kalbaun.com/privacy/ i które obejmuje niniejszy Regulamin. Rozumiesz, ?e poprzez korzystanie z Us?ug wyra?asz zgod? na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych (w zakresie opisanym w Polityce Prywatno?ci oraz Polityce Plików Cookie)h. Rozumiesz tak?e, uznajesz i akceptujesz, i? wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim Profilu znajduj? si? w domenie publicznej i s? podawane na Twoj? wy??czn? odpowiedzialno??. Nie bierzemy na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które podane zosta?y w Twoim Profilu przez Ciebie lub jak?kolwiek inn? osob?.

4. ZGODNO?? Z WYMOGAMI COPPA

W zakresie, w jakim stosuje si? do nas Ustawa o Ochronie Prywatno?ci Dzieci w Internecie z 1998 r. (Chldren's Online Privacy Protection Act 1998) niniejsza strona nie jest skierowana do dzieci i nie ma na celu zbierania danych osobowych nale??cych do dzieci, które nie ukończy?y 13 lat. W ka?dym momencie mo?esz poprosi? o dost?p i/lub korekt? Twoich danych lub danych odnosz?cych si? do Twoich dzieci za pomoc? naszej strony Kontakt.

5. NASZE TRE?CI

Za wyj?tkiem Tre?ci U?ytkownika (zdefiniowanych poni?ej), ca?a tre?? dost?pna za po?rednictwem Us?ug (w??czaj?c prawo do pozwu za bezprawne u?ywanie nazwy, prawa do wzorów, raporty, dane, bazy danych, narz?dzia, kod, zdj?cia, ilustracje, materia?y video, interfejsy, strony internetowe, wzory, tekst, grafik?, obrazy, informacje, oprogramowanie ("Oprogramowanie"), pliki audio oraz inne pliki multimedialne, ich wybór oraz zestawienie, materia?y i wszelkie inne prawa do w?asno?ci intelektualnej) stanowi nasz? w?asno?? lub jest u?ywana na podstawie licencji od osób trzecich ("Nasze Tre?ci"). Uznajesz i akceptujesz, ?e wyra?nie zakazane jest u?ywanie przez Ciebie Naszych Tre?ci w sytuacjach innych ni? te, w których przyznajemy Ci ograniczon? licencj? na korzystanie z Naszych Tre?ci w zwi?zku z Us?ugami, jak okre?lono w klauzuli 6. Nasza nazwa i logo "Memrise" jest naszym zarejestrowanym znakiem towarowym/znakiem us?ugowym. W zakresie, w którym na naszej Stronie Internetowej lub w naszych Aplikacjach pojawiaj? si? znaki towarowe, znaki us?ugowe i/lub loga innych organizacji, stanowi? one znaki towarowe, znaki us?ugowe oraz loga tamtych odpowiadaj?cych im organizacji. Nie przys?uguje Ci ?adne ogólne prawo ani licencja komercyjna w zwi?zku ze znakami towarowymi, znakami handlowymi oraz logami naszymi b?d? nale??cymi do tamtych, innych organizacji.

6. TWOJA LICENCJA

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszego Regulaminu, przyznajemy Ci ograniczon?, osobist?, niepodlegaj?c? przenoszeniu ani udzielaniu sublicencji, ogólno?wiatow? i niewy??czn? licencj? na korzystanie z Naszych Tre?ci w wy??cznym celu korzystania z Us?ug na w?asny, osobisty, niekomercyjny u?ytek ("Licencja"). Twoja Licencja na korzystanie z Naszych Tre?ci ogranicza si? do korzystania z kodu obiektowego Oprogramowania, a warunkiem tej Licencji, za wyj?tkiem sytuacji, w których jest to dozwolone wed?ug obowi?zuj?cego prawa, jest powstrzymanie si? przez Ciebie (oraz niezezwolenie na to jakimkolwiek osobom trzecim) od kopiowania, modyfikowania, tworzenia pracy opartej na Oprogramowaniu, stosowania in?ynierii wstecznej, odtwarzania kodu ?ród?owego b?d? innych prób odkrycia jakiegokolwiek kodu ?ród?owego, sprzeda?y, wynajmu, podnajmu, wypo?yczania, przenoszenia w?asno?ci, udzialania sublicencji, ustanawiania zabezpieczenia lub przenoszenia w inny sposób jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Zgadzasz si? nie uzyskiwa? dost?pu do Aplikacji lub Strony Internetowej w ?aden inny sposób ni? za pomoc? interfejsów dostarczonych przez nas w celu uzyskania dost?pu do Us?ug.

7. TRE?CI OSóB TRZECICH I LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSóB TRZECICH

Us?ugi mog? zawiera? tre?ci stanowi?ce w?asno?? osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych, wliczaj?c Facebooka oraz Google Plus ("Strony Internetowe Osób Trzecich"). Nie wyra?amy poparcia, nie sponsorujemy, nie polecamy ani nie przyjmujemy ?adnej innej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek Strony Internetowej Osób Trzecich. Co wi?cej, Strony Internetowe Osób Trzecich nie znajduj? si? pod nasz? kontrol? i nie jeste?my odpowiedzialni za tre?ci lub praktyki dotycz?ce prywatno?ci na Stronach Internetowych Osób Trzecich, wliczaj?c mi?dzy innymi linki zawarte na Stronach Internetowych Osób Trzecich b?d? jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje na Stronach Internetowych Osób Trzecich. Mo?emy dostarcza? Ci tre?ci osób trzecich oraz Strony Internetowe Osób Trzecich wy??cznie dla Twojej wygodny, a zawarcie takich tre?ci osób trzecich oraz Stron Internetowych Osób Trzecich nie stanowi wyra?enia przez nas poparcia dla jakichkolwiek osób trzecich. Uznajesz tak?e i zgadzasz si?, ?e nie jeste?my odpowiedzialni, bezpo?rednio b?d? po?rednio, za ?adne szkody lub straty, które zostan? (lub b?dzie si? tak domniemywa?) spowodowane, czy te? powstan? w zwi?zku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek tre?ciach, towarach lub us?ugach dost?pnych na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich po?rednictwem. Nie ponosimy ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?ci na Stronach Internetowych Osób Trzecich, które mo?esz znale?? lub do których mo?esz uzyska? dost?p podczas korzystania z naszych Us?ug. Tre?ci dost?pne na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich po?rednictwem mog? by? chronione prawem autorskim oraz prawami ochrony w?asno?ci intelektualnej dowolnego kraju.

8. PUBLIKOWANIE INFORMACJI ORAZ TRE?CI U?YTKOWNIKA

Zach?camy Ci? do uczestnictwa w procesie kreatywnej nauki i dzielenia si? w duchu rado?ci, hojno?ci i uprzejmo?ci poprzez publikowanie tre?ci w przestrzeniach publicznych naszej Strony Internetowej, a tak?e w Twoim Profilu. Wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzyka, d?wi?ki, fotografie, grafika, nagrania video, wiadomo?ci, tagi lub inne materia?y zamieszczane przez Ciebie, uploadowane lub w jakikolwiek inny sposób przesy?ane publicznie lub prywatnie za po?rednictwem Us?ug ("Post, Publikowanie") stanowi? Twoje tre?ci u?ytkownika ("Tre?ci U?ytkownika"). Gwarantujesz i o?wiadczasz, ?e wszelkie Publikowane przez Ciebie Tre?ci U?ytkownika nale?? do Ciebie lub posiadasz niezb?dne zezwolenie od odpowiednich osób trzecich na Publikowanie Tre?ci U?ytkownika. Jeste? osob? wy??cznie odpowiedzialn? za wszelkie Publikowane przez Ciebie Tre?ci U?ytkownika i nie bierzemy na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub dowolnego rodzaju szkody powsta?e w wyniku jakichkolwiek Publikowanych przez Ciebie Tre?ci U?ytkownika, które s? dost?pne za po?rednictwem Us?ug.

Publikuj?c Tre?ci U?ytkownika w trakcie korzystania z Us?ug, przyznajesz nam nieodwo?aln?, ci?g??, niewy??czn?, nieodp?atn?, podlegaj?c? przenoszeniu, ogólno?wiatow? licencj? (wraz z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, kopiowanie, t?umaczenie, przeformatowywanie, tworzenie prac pochodnych, wykorzystywanie w innych pracach, wykorzystywanie fragmentów, dystrybucj? oraz publiczne przedstawianie Tre?ci U?ytkownika w ca?o?ci lub w cz??ci w celu zapewniania, dostarczania oraz reklamowania przez nas Us?ug ("Licencja na Tre?ci U?ytkownika").

Aktywnie monitorujemy Tre?ci U?ytkownika Publikowane za po?rednictwem Us?ug i zastrzegamy sobie prawo do usuni?cia wszelkich Opublikowanych Tre?ci U?ytkownika, które zostan? uznane wedle naszej opinii b?d? zg?oszone nam jako nast?puj?ce ("Niew?a?ciwe Tre?ci"):

 • Tre?ci obra?liwe, nieprzyzwoite, budz?ce sprzeciw, b?d?ce w z?ym gu?cie, szkodliwe, nienawistne, zawieraj?ce gro?by, bezprawne, znies?awiaj?ce, naruszaj?ce czyje? prawa, obel?ywe, nawo?uj?ce do przemocy, maj?ce charakter n?kania, wulgarne, obsceniczne, stanowi?ce oszustwo, naruszaj?ce prawo do prywatno?ci lub wizerunku, prawa cz?owieka b?d? uprawnienia osobiste, a tak?e wszelkie tre?ci, które s? niedopuszczalne pod wzgl?dem rasowym, etnicznym, seksualnym, politycznym albo z innego etycznego punktu widzenia;
 • Tre?ci maj?ce form? nagabywania lub nak?aniania do zakupu, w tym mi?dzy innymi spam, niechciana poczta, piramidy finansowe lub jakakolwiek inna forma uwa?ana za zach?t? do wzi?cia udzia?u w dzia?alno?ci finansowej;
 • Informacje prywatne nale??ce do jakichkolwiek osób trzecich, w tym mi?dzy innymi dane kontaktowe, finansowe lub inne dane osobowe nale??ce do osób ?yj?cych lub zmar?ych;
 • Tre?ci U?ytkownika, których nie masz prawa Publikowa? lub udost?pnia? w jakikolwiek sposób zgodnie z jakimkolwiek stosownym prawem b?d? na podstawie stosunku umownego lub powierniczego, w tym mi?dzy innymi informacje wewn?trzne, informacje zastrze?one oraz informacje poufne zdobyte lub ujawnione w ramach zatrudnienia lub relacji biznesowej b?d? w ramach umowy o zachowaniu poufno?ci;
 • Tre?ci zawieraj?ce jakiegokolwiek rodzaju kod oprogramowania bez naszej wyra?nej zgody;
 • Tre?ci, które stanowi?yby przest?pstwo, akt terrorystyczny lub jakiekolwiek nielegalne lub przest?pcze dzia?anie, zach?ca?yby do którego? z powy?szych lub zapewnia?y instrukcje do jego pope?nienia;
 • Tre?ci, które wy??cznie wedle naszego uznania budz? sprzeciw b?d? ograniczaj? lub utrudniaj? innej osobie korzystanie lub czerpanie przyjemno?ci z Us?ug;
 • Tre?ci, które wy??cznie wedle naszego uznania mog? narazi? nas lub któregokolwiek z naszych u?ytkowników na jak?kolwiek krzywd? b?d? dowoln? odpowiedzialno??; lub
 • Tre?ci, które mog? zak?óca? zdolno?? innych u?ytkowników do skutecznego zapami?tywania.

Chocia? aktywnie monitorujemy i mo?emy wst?pnie zatwierdza? niektóre Tre?ci U?ytkownika, Niew?a?ciwe Tre?ci mog? nie zwróci? od razu naszej uwagi lub nie zosta? natychmiast zg?oszone. Przyjmujesz do wiadomo?ci i uznajesz, ?e korzystanie przez Ciebie z Us?ug mo?e wi?za? si? z nara?eniem na Niew?a?ciwe Tre?ci. Nie bierzemy na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek Niew?a?ciwe Tre?ci Opublikowane i dost?pne za po?rednictwem Us?ug. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie obowi?zek), aby wedle w?asnego uznania odmówi? publikacji, przenie?? lub usun?? dowolne zg?oszone nam Tre?ci U?ytkownika, które uznamy za Niew?a?ciwe Tre?ci i które ?ami? niniejszy Regulamin.

9. ZACHOWANIE U?YTKOWNIKA

Jeste? osob? w pe?ni odpowiedzialn? za Publikowane przez Ciebie Tre?ci U?ytkownika. Nie gwarantujemy dok?adno?ci, integralno?ci ani jako?ci ?adnych Tre?ci U?ytkownika publikowanych przez innych u?ytkowników. O?wiadczasz i zapewniasz, ?e publikowane przez Ciebie Tre?ci U?ytkownika oraz korzystanie przez Ciebie z Us?ug nie b?d?:

  • ?ama? ani narusza? w ?aden sposób praw w?asno?ci intelektualnej nale??cych do jakichkolwiek osób trzecich;
  • Wyrz?dza? jakiejkolwiek krzywdy osobom niepe?noletnim;
  • Zastrasza?, prze?ladowa?, wyszydza?, ostro krytykowa?, straszy?, deprawowa? ani dr?czy? w jakikolwiek sposób ?adnej innej osoby;
  • S?u?y? do umy?lnego lub nieumy?lnego naruszania b?d? nieprzestrzegania prawa regionalnego, państwowego lub mi?dzynarodowego;
  • S?u?y? do fa?szowania nag?ówków ani manipulowania w inny sposób tre?ciami przesy?anymi za po?rednictwem Us?ug w celu ukrycia pochodzenia tych tre?ci;
  • Przeci??a?, uszkadza? lub pogarsza? dzia?ania Aplikacji, Strony internetowej lub Us?ug;
  • S?u?y? jako us?uga przekierowywania na inn? stron? internetow?;
  • Zbiera? ani gromadzi? adresów e-mail ani innych nale??cych do pozosta?ych u?ytkowników danych osobowych w ?adnym celu, w tym mi?dzy innymi w celu wysy?ania niechcianych maili lub wiadomo?ci;
  • S?u?y? do rejestracji du?ej liczby Kont;
  • S?u?y? do rejestracji Konta jakiejkolwiek osoby oprócz Ciebie; ani
  • S?u?y? do rejestracji konta, którego dane osobowe zosta?y przez Ciebie podane fa?szywie lub w inny sposób s? przez Ciebie b??dnie interpretowane.

Nie wolno Ci nadu?ywa? naszych Us?ug poprzez ?wiadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych b?d? innych materia?ów, które s? z?o?liwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno Ci próbowa? uzyska? nieautoryzowanego dost?pu do naszych Us?ug, serwera/serwerów, na których przechowywane s? nasze Us?ugi ani ?adnego serwera, komputera ani bazy danych pod??czonej do naszych Us?ug. Nie wolno Ci atakowa? naszej strony za pomoc? ataku typu DoS (odmowa us?ugi) lub DDoS (rozproszony atak blokuj?cy us?ug?). Z?amanie niniejszego postanowienia stanowi?oby pope?nienie przest?pstwa na podstawie Ustawy o Nadu?yciach Komputerowych z 1990 r. (Computer Misuse Act 1990). Ka?de takie naruszenie zostanie przez nas zg?oszone odpowiednim organom ?cigania i b?dziemy wspó?pracowa? z tymi organami, ujawniaj?c im Twoj? to?samo??. W przypadku takiego naruszenia natychmiast utracisz prawo do korzystania z naszych Us?ug.

Przyjmujesz do wiadomo?ci i zgadzasz si?, ?e mo?emy zachowa? Tre?ci U?ytkownika, a tak?e mo?emy ujawni? Tre?ci U?ytkownika, je?li b?dzie tego wymaga? prawo lub je?li uznamy w dobrej wierze, ?e takie zachowanie lub ujawnienie tre?ci b?dzie niezb?dne, aby: (a) spe?ni? wymogi procesu prawnego; (b) wyegzekwowa? Regulamin; (c) odpowiedzie? na zastrze?enia, i? którekolwiek Tre?ci U?ytkownika naruszaj? prawa osób trzecich; lub (d) chroni? prawa, w?asno?? lub bezpieczeństwo osobiste - nasze w?asne, naszych u?ytkowników oraz spo?eczeństwa.

10. OP?ATY ZA SUBSKRYPCJ?

Z naszych Tre?ci pocz?tkowo mo?na korzysta? za darmo. Obejmuje to pocz?tkowe tre?ci i kursy do nauki Je?li zdecydujesz si? popchn?? swoj? nauk? do przodu, mamy w ofercie ró?ne opcje subskrypcji, aby móc jak najlepiej spe?ni? Twoje potrzeby. Mo?esz wybra? zakup naszej miesi?cznej (Plan Miesi?czny), kwartalnej (Plan Kwartalny) lub rocznej subskrypcji (Plan Roczny) (osobno ka?dej okre?lanej jako "Plan", a razem jako "Plany"), aby uzyska? dost?p do zaawansowanych tre?ci i kursów do nauki. Nasze op?aty za powy?sze Plany mo?na sprawdzi? na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.kalbaun.com/premium/ ("Op?aty"). Nasze Op?aty mog? si? zmienia? w zale?no?ci od ró?nych planów subskrypcji, planów podarunkowych oraz promocji, w zwi?zku z czym zastrzegamy sobie prawo, aby od czasu do czasu aktualizowa? nasze Op?aty.

Je?li wybierzesz Plan Miesi?czny, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna i b?dzie si? przed?u?a? na koniec ka?dego miesi?cznego okresu, czyli jeden miesi?c od dnia, w którym aktywowano Twój Plan Miesi?czny (abo tak blisko tej daty, jak to mo?liwe). Je?li wybierzesz Plan Kwartalny, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna i b?dzie si? przed?u?a? na koniec ka?dego trzymiesi?cznego okresu, czyli trzy miesi?ce od dnia, w którym aktywowano Twój Plan Kwartalny (albo tak blisko tej daty, jak to mo?liwe). Je?li wybierzesz Plan Roczny, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna na koniec ka?dego rocznego okresu, w dniu, w którym aktywowano Twój Plan Roczny (w ka?dym przypadku mówimy o "Przed?u?eniu"). Je?li nast?pi Przed?u?enie, metoda p?atno?ci u?ywana przez Ciebie do uiszczenia Op?at zostanie u?yta do obci??enia Twojego konta pod koniec Twojego obecnego Planu. Je?li wybierzesz subskrypcj? Do?ywotni?, zostanie pobrana jednorazowa op?ata z góry bez ?adnych przed?u?eń. Subskrypcja Do?ywotnia b?dzie trwa?a przez 100 lat lub do momentu, kiedy Memrise przestanie oferowa? swoje Us?ugi w celach komercyjnych.

Przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e je?li zmienimy Op?aty, nie wp?ynie to na Twój obecny Plan subskrypcji, a zatem je?li masz wykupion Plan z konkretn? Op?at?, to ?adne zmiany Op?at nie wp?yn? na ?adn? obecn? subskrypcj? ani jej Przed?u?enia.

W ka?dym momencie mo?esz zmieni? swój Plan, wchodz?c w zak?adk? "Konto" na stronie ustawień w Twoim Profilu. Dokonane zmiany przynios? nast?puj?ce skutki:

 • Zmiana z Planu Miesi?cznego na Plan Kwartalny lub Plan Roczny - Twój Plan Kwartalny lub Plan Roczny zostanie aktywowany natychmiast po przetworzeniu p?atno?ci, a jakikolwiek czas, który pozosta? w Twoim Planie Miesi?cznym zostanie anulowany i nie b?dzie podlega? refundacji.
 • Zmiana z Planu Kwartalnego na Plan Roczny - Twój Plan Roczny zostanie aktywowany natychmiast po przetworzeniu p?atno?ci, a jakikolwiek czas, który pozostanie z Twojego Planu Kwartalnego zostanie anulowany i nie b?dzie podlega? refundacji;
 • Zmiana z Planu Rocznego na Miesi?czny - Twój Plan Roczny pozostanie aktywny a? do wyga?ni?cia pozosta?ej cz??ci Twojej obecnej subkrypcji Rocznej, a Twój Plan Miesi?czny zostanie aktywowany po wyga?ni?ciu Twojego Rocznego Planu subkrypcji; oraz
 • Zmiana z Planu Rocznego na Plan Kwartalny - Twój Plan Roczny pozostanie aktywny a? do wyga?ni?cia pozosta?ej cz??ci Twojego obecnego Planu Rocznego, a Twój Plan Kwartalny zostanie aktywowany po wyga?ni?ciu Twojego Planu Rocznego.

Twoja subskrypcja mo?e rozpocz?? si? od darmowego okresu próbnego. D?ugo?? trwania darmowego okresu próbnego dla ka?dej subskrypcji wynosi tyle, ile okre?lono w momencie jej zakupu. Darmowych okresów próbnych nie mo?na ??czy? z niektórymi innymi, okre?lonymi ofertami. Je?li rozpoczniesz swoj? subskrypcj? od darmowego okresu próbnego, pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego b?dzie dzień po jego wyga?ni?ciu. Przyk?adowo dla 7-dniowego okresu próbego pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego b?dzie dzień 8. Nie zostan? jednak pobrane ?adne op?aty, je?li zrezygnujesz z subskrypcji przed końcem swojego darmowego okresu próbnego. Mo?esz zrezygnowa? z cz?onkostwa w ka?dym momencie z poziomu ustawień swojego konta.

11. ANULOWANIE SUBSKRYPCJI I ZWROT PIENI?DZY

Mo?esz ?ledzi? swoj? subskrypcj? na stronie ustawień w swoim Profilu, wybieraj?c zak?adk? "Konto", w której wy?wietli si? data wyga?ni?cia Twojej subskrypcji. W dowolnym momencie mo?esz anulowa? swoj? subskrypcj?, wchodz?c na stron? ustawień w swoim Profilu, wybieraj?c zak?adk? "Konto", a nast?pnie wybieraj?c opcj? "Anuluj Plan".

Oferujemy 30-dniow? gwarancj? zwrotu pieni?dzy, która oznacza, ?e zapewniamy pe?en zwrot pieni?dzy, je?li U?ytkownik nie jest zadowolony z naszych Us?ug po wybraniu Planu Kwartalnego lub Planu Rocznego. Aby kwalifikowa? si? do otrzymania zwrotu pieni?dzy, nale?y skontaktowa? si? z nami w ci?gu trzydziestu (30) dni od daty aktywowania swojego Planu Kwartalnego lub Planu Rocznego. Je?li nie skontaktujesz si? z nami w ci?gu tych trzydziestu (30) dni, nie b?dziesz kwalifikowa? si? do zwrotu pieni?dzy. Nie b?dziemy mogli zwróci? Ci pieni?dzy, je?li Op?aty zosta?y przez Ciebie uiszczone przy u?yciu jakichkolwiek skryptów nale??cych do osób trzecich lub produktów, które anonimizuj? dane dotycz?ce p?atno?ci, w tym mi?dzy innymi p?atno?ci Apple App Store. W takim przypadku musisz skontaktowa? si? z bezpo?rednio z odpowiedni? stron? trzeci?. Je?li wybran? przez Ciebie opcj? by? Plan Miesi?czny, nie kwalifikujesz si? do otrzymania zwrotu w ramach naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieni?dzy.

Zgodnie z Przepisami Dotycz?cymi Umów Konsumenckich z 2013 r. (Consumer Contracts Regulations 2013), masz tak?e prawo do zmiany zdania bez podania przyczyny oraz do anulowania swojej subskrypcji (obejmuje to Plan Miesi?czny, Plan Kwartalny oraz Plan Roczny) w ci?gu czternastu (14) dni od dnia aktywowania Twojego Planu w celu uzyskania zwrotu pieni?dzy. Je?li chcesz anulowa? swoj? subskrypcj? w ci?gu tych czternastu (14) dni, mo?esz to zrobi? za pomoc? naszej strony Kontakt.

Prosimy zauwa?y?, ?e opisane powy?ej opcje zwrotu pieni?dzy nie dotycz? Przed?u?eń. Nie oferujemy tak?e zwrotów pieni?dzy ani cz??ciowych zwrotów innych ni? opcje zwrotu wymienione powy?ej. Ka?dy wniosek o zwrot pieni?dzy b?dzie skutkowa? dokonaniem p?atno?ci na konto u?yte przez Ciebie do uiszczenia Op?at w ci?gu czternastu (14) dni.

12. USUWANIE KONTA

W dowolnym momencie mo?esz usun?? swoje konto i zakończy? korzystanie z Us?ug, wchodz?c w opcj? "usuń profil" w sekcji ustawień w swoim Profilu. Po tym, jak usuniesz swoje Konto, Twoja licencja zostanie uniewa?niona i nie b?dziesz mie? ju? dostepu do swojego Profilu, usuniemy tak?e wszystkie informacje zawarte w Twoim Profilu. Prosimy zauwa?y?, ?e ze wzgl?du na przyczyny techniczne le??ce poza nasz? kontrol? mo?e zaj?? troch? czasu, zanim Twoje dane osobowe ca?kowicie znikn? z wyszukiwarek (takich, jak Google). Nie bierzemy na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za usuwanie informacji lub tre?ci z Twojego Profilu. Przyjmujesz do wiadomo?ci i akceptujesz, ?e poszczególne Tre?ci U?ytkownika mog? pozosta? dost?pne po anulowaniu Twojego Profilu oraz ?e Licencja na Tre?ci U?ytkownika nie zostanie uniewa?niona ani zakończona. Je?li w momencie usuni?cia swojego Konta b?dziesz posiada? aktywn? subskrypcj?, nie otrzymasz zwrotu pieni?dzy za jakikolwiek pozosta?y czas w Twojej subskrypcji.

13. ZAMKNI?CIE PRZEZ NAS TWOJEGO KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, tymczasowego zawieszenia lub trwa?ego usuni?cia Twojego Konta oraz przerwania Twojego dost?pu do Us?ug, je?li b?dziemy mie? powód, aby uwa?a?, ?e zosta przez Ciebie z?amany Regulamin lub Twoje zachowanie by?o z nim niezgodne. Po zamkni?ciu konta Twoja Licencja zostanie automatycznie uniewa?niona i zastrzegamy sobie prawo do usuni?cia Twojego Konta, usuni?cia wszelkich lub dowolnych informacji znajduj?cych si? w Twoim Profilu oraz pozbycia si? jakichkolwiek z Twoich Tre?ci U?ytkownika. Zgadzasz si?, ?e nie b?dziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za jakiekolwiek modyfikacje, przerw? lub zaprzestanie ?wiadczenia Us?ug. Ze wzgl?du na przyczyny techniczne le??ce poza nasz? kontrol? mo?e zaj?? troch? czasu, zanim Twoje dane osobowe ca?kowicie znikn? z wyszukiwarek (takich, jak Google). Nie bierzemy na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za usuni?cie informacji lub tre?ci z Twojego Profilu. Przyjmujesz do wiadomo?ci i akceptujesz, ?e poszczególne Tre?ci U?ytkownika mog? pozosta? dost?pne po anulowaniu Twojego Profilu oraz ?e Licencja na Tre?ci U?ytkownika nie zostanie uniewa?niona ani zakończona. Je?li w momencie zamkni?cia przez nas Twojego Konta b?dziesz posiada? aktywn? subskrypcj?, nie otrzymasz zwrotu pieni?dzy za jakikolwiek pozosta?y czas w Twojej subskrypcji.

14. BRAK ZAPEWNIE? I GWARANCJI

My, nasi urz?dnicy, pracownicy, kontrahenci, dostawcy, filie, przedstawiciele ani licencjodawcy nie gwarantujemy, ?e nasze Us?ugi, w tym te? ?adne tre?ci, b?d? zawsze dost?pne, nieprzerwane i wolne od b??dów lub wirusów, a U?ytkownik powinien korzysta? z w?asnego oprogramowania antywirusowego. Jeste? osob? odpowiedzialn? za konfiguracj? swoich technologii informacyjnych, programów i platform u?ywanych na komputerze lub telefonie komórkowym do uzyskania dost?pu do jakichkolwiek z naszych Us?ug. Mo?emy zawiesi?, wycofa? lub zastrzec dost?pno?? wszystkich naszych Us?ug lub jakiejkolwiek jej cz??ci z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy si? powiadomi? Ci? z rozs?dnym wyprzedzeniem o jakimkolwiek zawieszeniu lub wycofaniu, jednak mo?e nie by? takiej mo?liwo?ci.

Rozumiesz i wyra?asz zgod? na to, ?e Us?ugi ?wiadczone s? w takim stanie, w jakim si? znajduj?, i ?e korzystasz z Us?ug na w?asne ryzyko. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wy??czamy wszelkiego rodzaju gwarancje, wyra?ne b?d? dorozumiane, w tym mi?dzy innymi wszelkie dorozumiane gwarancje odpowiedniego dzia?ania Us?ug w konkretnym celu. Nie udzielamy ?adnego rodzaju zapewnienia ani gwarancji ani nie zak?adamy odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek popraw? Twojej nauki j?zyka b?d? Twojej nauki jakiegokolwiek innego przedmiotu poprzez korzystanie z naszych Us?ug, dok?adno?? Naszych Tre?ci, Tre?ci U?ytkownika ani ?adnych innych tre?ci dost?pnych poprzez korzystanie z Us?ug. Dost?p do Us?ug mo?e by? powolny, ograniczony lub niemo?liwy w okresach szczytowego zapotrzebowania, podczas uaktualniania systemu, usterek, planowanej lub nieplanowanej konserwacji b?d? z jakichkolwiek innych przyczyn pozostaj?cych poza nasz? kontrol?.

Nasze Tre?ci oraz Tre?ci U?ytkownika dost?pne poprzez korzystanie z naszych Us?ug s?u?? wy??cznie ogólnej informacji. Nie s? one przeznaczone do traktowania ich jako porady, na których mo?esz polega?. Chocia? dok?adamy wszelkich nale?ytych starań, aby aktualizowa? informacje na naszej stronie, nie udzielamy ?adnych zapewnień ani gwarancji, wyra?nych b?d? dorozumianych, ?e tre?ci na naszej stronie s? dok?adne, kompletne lub aktualne.

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI

Przyjmujesz do wiadomo?ci i potwierdzasz, ?e my, nasi urz?dnicy, pracownicy, kontrahenci, dostawcy, filie, przedstawiciele ani licencjodawcy nie b?dziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za ?adne szkody, w tym mi?dzy innymi utrat? zysku, niedok?adne wyniki, utrat? lub uszkodzenie Twoich Tre?ci lub jakichkolwiek danych, niedok?adno?? danych, koszt odzyskania jakichkolwiek danych lub Twoich Tre?ci, brak dost?pu do Us?ug, koszt us?ug zast?pczych, roszczenia osób trzecich za jakiekolwiek uszkodzenie komputerów, oprogramowania, modemów, telefonów b?d? jakiegokolwiek innego mienia, uszkodzenia po?rednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub odszkodowania z nawi?zk?, nawet w przypadkach, w których powiadomiono nas o mo?liwo?ci powstania takich uszkodzeń. Udost?pniamy nasz? stron? wy??cznie do prywatnego u?ytku konsumenta. Wyra?asz zgod?, aby nie korzysta? z naszej strony w ?adnym celu komercyjnym lub biznesowym i ponosimy wobec Ciebie ?adnej odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek utrat? zysku, utrat? transakcji, przerw? w dzia?alno?ci ani utrat? mo?liwo?ci biznesowej.

Nie wy??czamy ani nie ograniczamy w ?aden sposób naszej odpowiedzialno?ci wobec Ciebie w przypadkach, w których by?oby to nielegalne. Obejmuj? one odpowiedzialno?? za ?mier? lub obra?enia cia?a spowodowane zaniedbaniem naszym lub naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a tak?e odpowiedzialno?? za oszustwo lub rozmy?lne wprowadzenie w b??d.

Nasza maksymalna ca?kowita odpowiedzialno?? wobec Ciebie w zwi?zku z dowolnymi p?atnymi Us?ugami (niezale?nie od tego, czy odpowiedzialno?? ta wynika z umowy, czynu zabronionego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowi?zku ustawowego, czy te? z czego? innego) w pe?nym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo nie przekroczy ca?kowitej ilo?ci Op?at uiszczonych nam przez Ciebie za Us?ugi w ci?gu 12 miesi?cy poprzedzaj?cych pierwotny czyn skutkuj?cy odpowiedzialno?ci?, co stanowi limit ca?kowity, który nie zostanie podniesiony zgodnie z ilo?ci? wniesionych przez Ciebie roszczeń. Je?li nie zosta?y przez Ciebie uiszczone ?adne op?aty, a Twoje korzystanie z Us?ug ogranicza?o si? do Us?ug darmowych, nie b?dzie Ci przys?ugiwa?o ?adne odszkodowania.

Je?li pozostajesz w sporze z innym U?ytkownikiem w jakimkolwiek zwi?zku z Twoim korzystaniem z Us?ug lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Us?ug, zwalniasz nas od wszelkich roszczeń, ??dań i odszkodowań wszelkiego rodzaju i wszelkiej natury wynikaj?cych z tego sporu lub w jakikolwiek sposób z nim powi?zanych.

16. ODSZKODOWANIE

Wyra?asz zgod? na zabezpieczenie i zwolnienie nas, naszych urz?dników, pracowników, kontrahentów, dostawców, przedstawicieli, filii oraz licencjodawców z odpowiedzialno?ci za wszelkie straty, uszkodzenia, koszty, wydatki (??cznie z odpowiednimi op?atami s?dowymi) b?d? inne obci??enia wynikaj?ce z jakiegokolwiek roszczenia, ??dania, zarzutu lub post?powania wniesionego lub wszcz?tego przez jak?kolwiek osob? trzeci? w wyniku lub w zwi?zku z Twoimi Tre?ciami U?ytkownika, korzystaniem przez Ciebie z Us?ug, Twoim po??czeniem z Us?ugami, z?amaniem przez Ciebie Regulaminu b?d? naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu.

17. INFORMACJE OGóLNE

Niniejszy Regulamin oraz relacja mi?dzy nami a Tob? podlega prawu Anglii i Walii bez wzgl?du na niezgodno?? z przepisami dowolnej jurysdykcji. Wyra?asz zgod? na poddanie si? wy??cznemu orzecznictwu s?dów Anglii i Walii, za wyj?tkiem sytuacji, w której wyst?powaliby?my w dowolnej jurysdykcji o wniosek zabezpieczenia roszczeń w celu wyegzekwowania naszych praw na podstawie niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem ?adna osoba poza nami oraz Tob? nie b?dzie mie? ?adnych praw w zwi?zku z Twoim dost?pem do Us?ug i/lub korzystaniem przez Ciebie z Us?ug, z zastrze?eniem, ?e nasi licencjodawcy, b?d?cy stron? trzeci?, mog? podj?? wobec Ciebie kroki maj?ce na celu wyegzekwowanie odpowiedzialno?ci za naruszenie ich praw w?asno?ci intelektualnej b?d? innych uprawnień.

Niniejszy Regulamin sporz?dzono pierwotnie w j?zyku angielskim (BrE). W zakresie, w którym jakakolwiek przet?umaczona wersja niniejszego Regulaminu stoi w sprzeczno?ci z wersj? angielsk?, decyduj?ca jest wersja angielska.

Je?eli nie uda nam si? wyegzekwowa? lub skorzysta? z któregokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, nie b?dzie to stanowi?o uchylenia tego prawa lub postanowienia. Je?li którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie przez w?a?ciwy s?d uznane za niewa?ne, strony zgadzaj? si? pomimo tego, i? s?d powinien d??y? do tego, aby zapewni? skuteczno?? takiego zamiaru stron, jaki odzwierciedlono w postanowieniu, za? pozosta?e postanowienia Regulaminu pozostan? w mocy.

Potwierdzasz, ?e niniejszy Regulamin stanowi ca?o?? porozumienia mi?dzy nami a Tob?, oraz ?e Regulamin ten ma pierwszeństwo wobec wszelkich uprzednich umów, obietnic, zapewnień, gwarancji, zapewnień i porozumień, pisemnych b?d? ustnyc, pomi?dzy nami a Tob?.

Wszelkie przekazywane nam przez Ciebie zawiadomienia oraz inne komunikaty powinny by? przekazywane za pomoc? naszej strony Kontakt i b?d? uznawane za otrzymane o godz. 09:00 nast?pnego dnia roboczego po przes?aniu wiadomo?ci.

18. PYTANIA

W przypadku wszelkich pytań dotycz?cych niniejszego Regulaminu prosimy kontaktowa? si? z nami za po?rednictwem naszej strony Kontakt, wybieraj?c temat "Pytania dotycz?ce Regulaminu". Prosimy tak?e o zg?aszanie wszelkich podejrzewanych lub znanych naruszeń niniejszego Regulaminu za po?rednictwem naszej strony  Kontakt, wybieraj?c temat "Naruszenia Regulaminu". Je?li chcesz powiadomi? nas o jakimkolwiek podejrzewanym naruszeniu praw autorskich dowolnej osoby trzeciej, prosimy o wys?anie wiadomo?ci za pomoc? naszej strony Kontakt, wybieraj?c temat "Powiadomienie dotycz?ce praw autorskich".

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕