Seyahat delilerinden, hobi ??lg?nlar?na ve K-pop hayranlar?na kadar herkes Memrise'da ??renme hazz?n? ya??yor.

Memrise ders kitab?yla ??renmenin tam z?tt? bir dil ??renme uygulamas?: e?lenceli ve etkili. 2010 y?l?nda kurulan Memrise h?zl? bir büyüme kaydetti, art?k 189 ülkeden 50 milyondan fazla ki?i dillerini geli?tirmek, ba?ka insanlarla ve dünyayla ileti?im kurmak i?in bizimle dil ??reniyor.

Memrise ü? ilke üzerine kuruludur:

Zengin ve ger?ekte kullan?lan dil i?eri?i

Memrise'?n kurslar?nda ders kitaplar?nda olmayan bir ?ey var: ger?ekte kullan?lan dil. Burada ?al??an dil bilimciler yaln?zca uzman ki?iler de?il ayn? zamanda günlük ya?amlar?nda konu?tuklar? dili ??retmek i?in sab?rs?zlanan insanlar. ??eri?imizin zenginlikleri aras?nda yerli konu?mac?lar?n ana dillerini kendi ülkelerinde konu?tuklar? binlerce video bulunuyor. B?ylece ger?ek sesleri ve aksanlar? anlamay? ??renebilir ve ortam? g?rüp kültürlerini g?zlemleyebilirsin.

Rectangle 2

Teknoloji ve bilimin lezzetli kar???m?

Memrise, teknoloji ve bilimin ortak ürünüdür, t?pk? hayat gibi. Bitmek bilmeyen kelime ve cümle listelerini tekrar tekrar okumak ?ok s?k?c? ve beynin de bunun fark?nda. Farkl? ?ekillerde ve belirli zamanlarda ??rendiklerini kullanmay? ??retmenin e?lenceli ve etkili oldu?unu biliyoruz ve beynin de bunu ?ok seviyor!

Culture

E?lenemezsen ??renemezsin

Okulda s?k?lmayan var m?d?r? Biz s?k?l?yorduk! Asl?nda ?ok enteresan bir durum ?ünkü e?lenerek ??rendi?in zaman dikkatini daha yo?un bir ?ekilde verebilirsin ki bu da ??renmenin en iyi yoludur. Uygulamam?z? milyonlarca kullan?c?n?n hizmetine sunmadan ?nce ge?memiz gereken s?nav?n bu oldu?unu biliyoruz. Ya e?lenceli hale getirirsin ya da eve d?nersin.

Rectangle 2-1
68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕