Chính sách Cookie c?a Memrise

áp d?ng t? ngày: 25 tháng 5, 2018

 

Chính sách Cookie này (“Chính sách”) m? t? các cookie và c?ng ngh? khác mà c?ng ty TNHH Memrise (“Memrise”) s? d?ng trên trang web c?a mình http://www.kalbaun.com (“Trang web”) và các l?a ch?n mà b?n có. Chính sách này là m?t ph?n c?a Chính sách B?o m?t c?a chúng t?i.


Khi l?n ??u tiên b?n k?t n?i v?i Trang web c?a chúng t?i, b?n s? ???c h?i xác nh?n b?n có ??ng y s? d?ng cookie và các c?ng ngh? khác theo Chính sách này kh?ng, và n?u b?n ch?p nh?n, chúng t?i s? l?u chúng trên máy tính c?a b?n.

 

Cookie và các c?ng ngh? khác

“Cookie” là m?t ?o?n th?ng tin ???c trang web mà b?n truy c?p g?i ??n trình duy?t c?a b?n. Trang web s? d?ng cookie và các c?ng ngh? khác ?? giúp b?n s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i d? dàng h?n trong các l?n truy c?p trong t??ng lai, theo d?i l?u l??ng truy c?p trên Trang web c?a chúng t?i và ?? cá nhan hóa n?i dung h??ng d?n, theo Chính sách b?o m?t c?a chúng t?i.


M?t s? cookie h?t h?n sau m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh ho?c sau khi ??ng xu?t (cookie phiên), các cookie khác v?n ? l?i trên máy tính ho?c thi?t b? c?a b?n trong kho?ng th?i gian lau h?n (cookie b?n v?ng). Trang web s? d?ng cookie c?a bên th? nh?t (cookie do Memrise tr?c ti?p ??t) và cookie c?a bên th? ba, nh? ???c m? t? bên d??i.

 

Các c?ng ngh? ???c s? d?ng


 

I. Cookies

Lo?i: T?i c?n thi?t


M?c ?ích: ?? cung c?p cho ng??i dùng các d?ch v? có s?n th?ng qua Trang web c?a chúng t?i và ?? s? d?ng m?t s? tính n?ng c?a trang web, ch?ng h?n nh? kh? n?ng ??ng nh?p và truy c?p các khu v?c an toàn. Nh?ng cookie này do Memrise cung c?p và t?i c?n thi?t cho vi?c s? d?ng Trang web. N?u kh?ng có các cookie này, các ch?c n?ng c? b?n c?a Trang web c?a chúng t?i s? kh?ng ho?t ??ng.


H?y ??ng ky: B?i vì các cookie này là t?i c?n thi?t ?? Trang web và các d?ch v? c?a chúng t?i ho?t ??ng ???c, nên b?n kh?ng th? t? ch?i chúng.

 

Lo?i: Phan tích / Hi?u su?t


M?c ?ích: ?? hi?u r? h?n v? hành vi c?a ng??i dùng trên Trang web c?a chúng t?i và c?n c? vào ?ó c?i thi?n d?ch v? c?a chúng t?i:


Google Analytics. ?? tìm hi?u ph??ng th?c Google s? d?ng các d? li?u thu th?p ???c trên Trang web c?a chúng t?i, vui lòng truy c?p https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB&gl=uk. Tìm hi?u thêm v? s? h?t h?n c?a các cookie t?i ?ay: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.


Segment. ?? tìm hi?u ph??ng th?c Segment s? d?ng các d? li?u thu th?p ???c trên Trang web c?a chúng t?i, vui lòng truy c?p https://segment.com/docs/legal/privacy/. H?t h?n: [__]


H?y ??ng ky: B?n có th? ng?n Google Analytics thu th?p d? li?u c?a b?n trên Trang web c?a chúng t?i b?ng cách s? d?ng Ti?n ích m? r?ng ch?n trình duy?t g?i d? li?u t?i Google Analytics cho trình duy?t web hi?n t?i c?a b?n t?i liên k?t sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
B?n có th? ch?n ho?c xóa cookie Segment b?ng cách thay ??i cài ??t trình duy?t nh? ???c gi?i thích trong ph?n "L?a ch?n c?a b?n" bên d??i.

 

Lo?i: Tính n?ng

M?c ?ích: ?? nang cao hi?u su?t và tính n?ng c?a Trang web và D?ch v? c?a chúng t?i (nh? thu th?p d? li?u v? hi?u su?t và d? li?u l?i, cho phép h? tr? khách hàng cho ng??i dùng, ví d? nh? cung c?p trò chuy?n h? tr? tr?c ti?p).


Nh?ng cookie này kh?ng thi?t y?u cho vi?c s? d?ng Trang web và D?ch v?. Tuy nhiên, n?u thi?u các cookie này, m?t s? tính n?ng nh?t ??nh có th? kh?ng kh? d?ng.


Nh?ng cookie này ???c cài ??t b?i Memrise và Segment (tìm hi?u thêm t?i ?ay https://segment.com/docs/legal/privacy/).


H?y ??ng ky: B?n có th? ch?n ho?c xóa các cookie này b?ng cách thay ??i cài ??t trình duy?t nh? ???c gi?i thích trong ph?n "L?a ch?n c?a b?n" bên d??i.

 


 

II. L?u tr? d? li?u c?c b?

L?u tr? d? li?u c?c b? là m?t c?ng ngh? chu?n theo ngành cho phép trang web ho?c ?ng d?ng di ??ng l?u tr? và truy xu?t d? li?u trên máy tính, ?i?n tho?i di ??ng ho?c thi?t b? cá nhan khác. ?i?u này ???c s? d?ng ?? l?u tr? các s? thích c?a ng??i dùng nh? khóa h?c trên b?ng ?i?u khi?n và t?t am thanh, và ?? theo d?i ph??ng th?c ??ng nh?p và ??ng ky ng??i dùng ?? ch?n (nh?ng s? b? xóa ngay l?p t?c sau khi ??ng ky).


S? L?a ch?n c?a b?n. Xin l?u y r?ng n?u b?n h?n ch? kh? n?ng cài ??t cookie c?a các trang web, b?n có th? kh?ng truy c?p ???c m?t s? ph?n nh?t ??nh c?a Trang web và b?n có th? kh?ng ???c h??ng l?i t? tính n?ng ??y ?? c?a Trang web.Trên h?u h?t các trình duy?t web, b?n s? tìm th?y ph?n "tr? giúp" trên thanh c?ng c?. Vui lòng tham kh?o ph?n này ?? bi?t th?ng tin v? ph??ng th?c nh?n th?ng báo khi b?n nh?n ???c cookie m?i và ph??ng th?c t?t cookie.?? tìm hi?u thêm v? cookie và các c?ng ngh? khác, vui lòng truy c?p www.allaboutcookies.org. N?u b?n truy c?p Trang web trên thi?t b? di ??ng c?a mình, b?n có th? kh?ng ki?m soát ???c các c?ng ngh? theo d?i th?ng qua các cài ??t.

 


 

Thay ??i

Chúng t?i có th? thay ??i ??nh d?ng nhà cung c?p d?ch v? bên th? ba, bên mà ??t cookie trên Trang web và s?a ??i Chính sách này b?t k? lúc nào b?ng cách ??ng phiên b?n s?a ??i trên Trang web này. Tr? khi lu?t hi?n hànhyêu c?u ph?i có th?ng báo b? sung ho?c ph?i có s? ch?p thu?n, ?ay s? ???c coi là th?ng báo c?a chúng t?i ??n b?n v? nh?ng thay ??i này.

 


 

Liên H?

N?u b?n có b?t k? cau h?i ho?c th?c m?c gì, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕