H?c t?i ?a 3 ng?n ng? tr?c tuy?n v?i Memrise

B?n ?ang chu?n b? cho m?t chuy?n du l?ch, di chuy?n ??n m?t ??t n??c m?i ho?c tìm ki?m ?? th?ng ti?n s? nghi?p c?a mình? Dù cu?c phiêu l?u ti?p theo c?a b?n là gì, m?t trong nh?ng khóa h?c c?a chúng t?i s? d?y b?n t?t c? ng?n ng? ??i th?c mà b?n c?n ?? g?p g? th? gi?i.

T?i mu?n h?c...

Ti?ng Anh

Ti?ng Hàn

Ti?ng Hoa ph? th?ng

Hiya!

H?c ti?ng Anh nh? th?c s? ???c nói ? Anh qu?c.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Anh c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n kinh doanh gi?ng nh? m?t ng??i Anh th?c th?.

ES

??!

H?c nói chính ti?ng Hàn Qu?c ???c dùng trên ???ng ph? c?a Seoul.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khoá h?c ti?ng Hàn c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? u?ng t?i m?t quán bar ? Hàn Qu?c, hi?u l?i c?a các bài hát K-Pop, hay ?? b?t chuy?n t?i Hondae, h?t nh? nh?ng ng??i b?n ng? th?c s?.

KO

嗨!

H?c ti?ng Quan Tho?i nh? th?c s? ???c nói ? B?c Kinh.


Quên sách giáo khoa ?i. H?y ch?n m?t trong các khóa h?c ti?ng Trung gi?n th? c?a chúng t?i ?? b?t ??u h?c cách g?i ?? ?n, ?i l?i, trò chuy?n than thi?n ho?c b?t ??u nói chuy?n c?ng vi?c gi?ng nh? ng??i b?n x? Trung Qu?c.

CH

??ng b? l? nhé!

Tham gia cùng h?n 50 tri?u ng??i yêu thích ng?n ng? ?ang h?c th?t nhanh và th?t vui cùng Memrise.

Immerse-Screens

Ti?p t?c h?c m?i lúc, m?i n?i.

B?t k? m?t chút th?i gian r?nh r?i nào c?ng là c? h?i ?? ti?n b?. T?i ?ng d?ng ?? h?c m?i lúc m?i n?i. Các cu?c ch?y n??c rút s? giúp b?n nhanh chóng ??t ???c m?c tiêu ng?n ng? c?a mình.

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕