?i?u Kho?n S? D?ng

1. GI?I THI?U

C?m ?n b?n ?? ch?n Memrise Limited (m? s? c?ng ty 07463911, có v?n phòng ??ng ky t?i 3-5 Fashion Street, London, E1 6PX) (“chúng t?i”) ?? cung c?p cho b?n (“ng??i dùng” ) v?i m?t kh?ng gian tr?c tuy?n cho vi?c h?c t?p. Các d?ch v? c?a chúng t?i bao g?m nhi?u n?i dung và khóa h?c, t? s? c?p ??n nang cao, ???c thi?t k? ?? t?o ?i?u ki?n cho vi?c h?c nhi?u m?n h?c có s?n trên (i) ?ng d?ng có s?n ?? t?i xu?ng trên thi?t b? di ??ng, máy tính xách tay và / ho?c máy tính b?ng (“?ng d?ng” ) và t?i trang web c?a chúng t?i http://www.kalbaun.com và http://decks.memrise.com (“Trang web”), ho?c b?t k? thi?t b? nào khác, dù ?? ???c phát minh hay s?p ???c phát minh, theo ?ó b?n có th? truy c?p n?i dung và các khóa h?c c?a chúng t?i, ???c g?i là d?ch v? c?a chúng t?i cung c?p cho b?n (“D?ch v? ”).

?? b?t ??u s? d?ng các D?ch v? c?a chúng t?i, b?t k? b?n là ng??i s? d?ng m?i hay c?, b?n xác nh?n r?ng b?n ?? ??c các ?i?u kho?n s? d?ng sau ("?i?u kho?n"). B?t c? khi nào b?n s? d?ng m?t trong nh?ng D?ch v? c?a chúng t?i, b?n c?ng nh?n r?ng b?n ?? hi?u và ??ng y v?i các ?i?u kho?n k? trên, và b?n c?ng ??ng y v?i Chính sách quy?n riêng t? và cookies c?a chúng t?i. Chúng t?i có quy?n s?a ??i các ?i?u kho?n c?a chúng t?i. Chúng t?i s? li?t kê toàn b? các thay ??i ? trang này cùng ngày tháng c?a các s?a ??i ? trên cùng c?a trang, ?? b?n bi?t l?n g?n nh?t chúng t?i s?a ??i các ?i?u kho?n k? trên. Nh?ng ?i?u trên ???c áp d?ng cho Chính sách quy?n riêng t? và cookies c?a chúng t?i. Khi b?n ti?p t?c s? d?ng các D?ch v? c?a chúng t?i sau các s? s?a ??i k? trên, b?n ch?p nh?n các s? s?a ??i ?y. N?u b?n kh?ng ??ng y tuan theo các ?i?u kho?n k? trên, xin ??ng ??ng ky ?? s? d?ng, ti?p c?n hay ti?p t?c s? d?ng các D?ch v? c?a chúng t?i. Chúng t?i khuy?n ngh? b?n in m?t b?n copy c?a các ?i?u kho?n k? trên ?? ??i chi?u trong t??ng lai. Chúng t?i có quy?n ch?m d?t s? ti?p c?n c?a b?n v?i các D?ch v? c?a chúng t?i n?u b?n vi ph?m các ?i?u kho?n c?a chúng t?i theo ?i?u 13.

Tr? khi có quy ??nh r? ràng khác, m?i tính n?ng m?i ???c thêm vào D?ch v? hi?n t?i, bao g?m c? vi?c phát hành các c?ng c? và tài nguyên m?i, s? ph?i tuan theo các ?i?u kho?n này.

Chúng t?i có th? c?p nh?t ho?c yêu c?u b?n c?p nh?t các D?ch v? ?? áp d?ng các ?i?u ch?nh k? thu?t ho?c ?? c?i ti?n, v?i ?i?u ki?n là các D?ch v? s? lu?n lu?n kh?p v?i m? t? ???c cung c?p trong t?t c? các tài li?u liên quan.

B?ng cách s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i, b?n xác nh?n r?ng (i) b?n t? 13 tu?i tr? lên; và (ii) vi?c b?n s? d?ng D?ch v? s? kh?ng vi ph?m b?t k? lu?t ho?c quy ??nh hi?n hành nào trong ti?u bang, l?nh th? ho?c qu?c gia n?i mà b?n c? trú.

2. ??NG KY S? D?NG D?CH V?

B?n ph?i ??ng ky m?t tài kho?n b?ng cách: (i) k?t n?i th?ng qua tài kho?n m?ng x? h?i có s?n (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? Facebook, Weibo và Google Plus); ho?c (ii) cung c?p tên ng??i dùng, ??a ch? email h?p l? và b?t k? th?ng tin nào khác mà chúng t?i có th? yêu c?u theo th?i gian (“Tài kho?n”). B?n ch?u trách nhi?m duy trì tính b?o m?t cho chi ti?t Tài kho?n c?a mình và b?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? t?t c? các ho?t ??ng x?y ra trong Tài kho?n c?a mình. Tài kho?n c?a b?n ch? ???c s? d?ng b?i b?n và kh?ng ???c chia s?, ho?c chuy?n giao cho b?t k? cá nhan nào khác. B?n ph?i th?ng báo ngay cho chúng t?i qua trang  Liên h? v?i chúng t?i ??i v?i b?t k? vi?c s? d?ng b? nghi ng? ho?c th?c t? trái phép ho?c gian l?n nào ??i v?i Tài kho?n c?a b?n ho?c b?t k? vi ph?m nào khác v? an ninh.

Khi b?n có Tài kho?n, b?n có th? t?o h? s? tr?c tuy?n (“H? s?”). Khi t?o H? s? c?a b?n, b?n ??ng y (i) cung c?p th?ng tin chính xác, hi?n t?i và ??y ??; và (ii) ch?u trách nhi?m cá nhan ??i v?i th?ng tin b?n cung c?p trong H? s? c?a mình. Chúng t?i b?o l?u quy?n xóa H? s? c?a b?n và t?m ng?ng ho?c ch?m d?t Tài kho?n n?u chúng t?i có lí do nghi ng? r?ng b?t k? th?ng tin nào b?n cung c?p trong H? s? c?a mình kh?ng ?úng s? th?t, kh?ng chính xác ho?c kh?ng tuan th? ?i?u kho?n c?a chúng t?i.

3. CHíNH SáCH QUY?N RIêNG T?

Chúng t?i r?t coi tr?ng quy?n riêng t? c?a b?n. B?t k? th?ng tin cá nhan nào b?n g?i cho chúng t?i khi thi?t l?p Tài kho?n s? ph?i tuan th? Chính sách b?o m?t và cookie c?a chúng t?i t?i http://www.kalbaun.com/privacy/ và ???c tích h?p vào các ?i?u kho?n này. B?n hi?u r?ng th?ng qua vi?c b?n s? d?ng D?ch v?, b?n ??ng y v?i vi?c thu th?p và s? d?ng (trong ph?m vi ???c nêu trong Chính sách quy?n riêng t? và cookie) c?a th?ng tin này. B?n hi?u r? h?n, th?a nh?n và ??ng y r?ng b?t k? th?ng tin cá nhan nào b?n cung c?p trên H? s? c?a mình ??u thu?c ph?m vi c?ng c?ng và ???c cung c?p theo ph?m vi trách nhi?m c?a riêng b?n. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? vi?c s? d?ng b?t k? th?ng tin cá nhan nào b?n chia s? trên H? s? c?a mình b?i b?n ho?c b?t k? cá nhan nào khác.

4. QUY T?C B?O V? QUY?N RIêNG T? TR?C TUY?N C?A TR? EM

Trong gi?i h?n ??o lu?t b?o v? quy?n riêng t? c?a tr? em trên m?ng 1998 ???c áp d?ng cho chúng t?i, trang web này kh?ng dành cho tr? em và kh?ng mu?n thu th?p th?ng tin cá nhan t? tr? em d??i 13 tu?i. B?n có th? truy nh?p và/ho?c s?a l?i th?ng tin c?a b?n ho?c th?ng tin liên quan ??n tr? em c?a b?n b?t c? lúc nào qua trang Liên h? chúng t?i.

5. N?I DUNG C?A CHúNG T?I

Ngo?i tr? N?i dung Ng??i dùng (???c ??nh ngh?a bên d??i) t?t c? n?i dung có s?n th?ng qua D?ch v? (bao g?m quy?n kh?i ki?n, quy?n thi?t k?, báo cáo, d? li?u, c? s? d? li?u, c?ng c?, m?, ?nh, hình ?nh, video, giao di?n, các trang web, thi?t k?, v?n b?n, ?? h?a, th?ng tin, ph?n m?m ("Ph?n m?m"), các t?p am thanh và các t?p media khác, các l?a ch?n và cách s?p x?p chúng, tài li?u và t?t c? các quy?n s? h?u trí tu? khác) là c?a chúng t?i ho?c ???c c?p phép cho chúng t?i b?i m?t bên th? ba (“N?i dung c?a chúng t?i”). B?n th?a nh?n và ch?p nh?n r?ng b?n b? c?m s? d?ng N?i dung c?a chúng t?i tr? khi chúng t?i c?p cho b?n m?t gi?y phép có gi?i h?n ?? s? d?ng N?i dung c?a chúng t?i liên quan ??n D?ch v?, nh? ???c nêu trong ?i?u 6. Tên và logo 'Memrise' c?a chúng t?i là nh?n hi?u/ nh?n d?ch v? ?? ??ng ky c?a chúng t?i . Trong ph?m vi có bao g?m nh?n hi?u, nh?n hi?u d?ch v? và / ho?c logo t? các t? ch?c khác trên Trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i, chúng là nh?n hi?u, nh?n hi?u d?ch v? và bi?u t??ng c?a các t? ch?c t??ng ?ng ?ó. B?n kh?ng ???c c?p quy?n chung ho?c gi?y phép th??ng m?i liên quan ??n nh?n hi?u, nh?n hi?u d?ch v? và bi?u tr?ng c?a chúng t?i ho?c c?a nh?n hi?u, nh?n hi?u d?ch v? ho?c bi?u tr?ng c?a các t? ch?c khác ?ó.

6. GI?Y PHéP C?A B?N

Theo ?i?u kho?n này, chúng t?i c?p cho b?n gi?y phép cá nhan có gi?i h?n, kh?ng th? chuy?n nh??ng, kh?ng ???c c?p phép l?i, toàn c?u và kh?ng ??c quy?n ?? s? d?ng N?i dung c?a chúng t?i cho m?c ?ích ??c quy?n s? d?ng D?ch v? cho m?c ?ích cá nhan, phi th??ng m?i c?a riêng b?n s? d?ng (“Gi?y phép”). Gi?y phép s? d?ng N?i dung c?a chúng t?i ch? ???c gi?i h?n ? vi?c s? d?ng m? ??i t??ng c?a Ph?n m?m và theo ?i?u ki?n c?a Gi?y phép, tr? khi ???c phép theo lu?t hi?n hành, b?n kh?ng ???c (và kh?ng cho phép b?t k? bên th? ba nào) sao chép, s?a ??i, t?o s?n ph?m phái sinh t?, s? d?ng k? ngh? ??o ng??c, l?p ráp ng??c ho?c tìm cách khám phá b?t k? m? ngu?n, bán, cho thuê, cho m??n, chuy?n nh??ng, c?p phép ph?, c?p quy?n l?i b?o m?t ho?c chuy?n giao b?t k? quy?n nào trong Ph?n m?m. B?n ??ng y kh?ng truy c?p vào ?ng d?ng ho?c Trang web b?ng b?t k? ph??ng ti?n nào khác ngoài các giao di?n do chúng t?i cung c?p ?? s? d?ng trong vi?c truy c?p D?ch v?.

7. N?I DUNG BêN TH? BA Và LIêN K?T T?I TRANG WEB C?A BêN TH? BA

D?ch v? có th? ch?a n?i dung và liên k?t thu?c s? h?u c?a bên th? ba ??n các trang web khác, bao g?m Facebook và Google Plus ("Trang web c?a bên th? ba"). Chúng t?i kh?ng xác nh?n, b?o tr?, gi?i thi?u ho?c ch?p nh?n trách nhi?m ??i v?i b?t k? Trang web c?a bên th? ba nào. Ngoài ra, các trang web c?a bên th? ba kh?ng thu?c quy?n ki?m soát c?a chúng t?i và chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung ho?c chính sách quy?n riêng t? c?a trang web c?a bên th? ba, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? liên k?t trên trang web c?a bên th? ba ho?c b?t k? thay ??i ho?c c?p nh?t nào cho trang web c?a bên th? ba. Chúng t?i có th? cung c?p n?i dung c?a bên th? ba và Trang web c?a bên th? ba cho b?n nh? m?t s? thu?n ti?n và vi?c ??a n?i dung c?a bên th? ba ?ó và Trang web c?a bên th? ba kh?ng có ngh?a r?ng chúng t?i ?ng h? cho b?t k? bên th? ba nào. B?n nh?n th?c ???c và ??ng y r?ng chúng t?i s? kh?ng ch?u trách nhi?m, tr?c ti?p ho?c gián ti?p, cho b?t k? thi?t h?i ho?c t?n th?t nào gay ra, ho?c b? cáo bu?c gay ra, ho?c liên quan ??n vi?c s? d?ng hay ph? thu?c vào b?t k? n?i dung, hàng hóa ho?c d?ch v? nào có s?n trên ho?c th?ng qua Trang web bên th? ba. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung trên Trang web c?a bên th? ba mà b?n có th? tìm th?y ho?c truy c?p khi s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i. N?i dung có s?n trên ho?c th?ng qua trang web c?a bên th? ba có th? ???c b?o v? b?i b?n quy?n và lu?t s? h?u trí tu? c?a b?t k? qu?c gia nào.

8. ??NG TH?NG TIN Và N?I DUNG NG??I DùNG

Chúng t?i khuy?n khích b?n tham gia vào quá trình h?c t?p và chia s? sáng t?o theo tinh th?n vui v?, hào phóng và l?ch s? b?ng cách ??ng trong các khu v?c c?ng c?ng c?a Trang web c?a chúng t?i và trên H? s? c?a b?n. M?i th?ng tin, d? li?u, v?n b?n, ph?n m?m, nh?c, am thanh, hình ?nh, ?? h?a, video, tin nh?n, tag ho?c các tài li?u khác mà b?n ??ng, t?i lên ho?c truy?n t?i theo b?t k? cách nào c?ng khai ho?c riêng t? qua D?ch v? (“??ng lên”) là n?i dung ng??i dùng c?a b?n ("N?i dung ng??i dùng"). B?n ??m b?o và tuyên b? r?ng b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào b?n ??ng ??u là c?a b?n ho?c b?n có s? cho phép c?n thi?t t? bên th? ba có liên quan ?? ??ng N?i dung Ng??i dùng. B?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? t?t c? N?i dung ng??i dùng mà b?n ??ng và chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m cho b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào do b?t k? N?i dung ng??i dùng nào mà b?n ??ng và ???c cho phép hi?n th? qua D?ch v? gay ra.

B?ng cách ??ng n?i dung ng??i dùng trong quá trình s? d?ng D?ch v?, b?n c?p cho chúng t?i gi?y phép kh?ng th? thu h?i, v?nh vi?n, kh?ng ??c quy?n, mi?n phí, có th? chuy?n nh??ng, toàn c?u (cùng v?i quy?n c?p phép ph?) ?? s? d?ng, sao chép, d?ch, ??nh d?ng l?i, chu?n b? các s?n ph?m phái sinh, k?t h?p vào các s?n ph?m khác, trích ?o?n, phan ph?i, ?? hi?n th? c?ng khai, toàn b? ho?c m?t ph?n, N?i dung Ng??i dùng cho vi?c cung c?p, phan ph?i và qu?ng cáo D?ch v? c?a chúng t?i (“Gi?y phép N?i dung Ng??i dùng”).

Chúng t?i ch? ??ng theo d?i N?i dung Ng??i dùng ???c ??ng qua D?ch v? và chúng t?i b?o l?u quy?n xóa b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào ???c ??ng khi chúng t?i cho là h?p ly ho?c ?? ???c th?ng báo cho chúng t?i nh? sau (“N?i dung kh?ng phù h?p”):

 • N?i dung mang tính xúc ph?m, kh?ng ??ng ??n, ph?n c?m, có h?i, gay ph?n n?, ?e d?a, b?t h?p pháp, ph? báng, vi ph?m, l?m d?ng, qu?y r?i, th? t?c, gian l?n, xam ph?m quy?n riêng t?, hình ?nh, nhan quy?n ho?c quy?n cá nhan ho?c b?t k? n?i dung nào mang tính phan bi?t v? ch?ng t?c, ??o ??c, gi?i tính, chính tr? ho?c phan bi?t theo b?t c? hình th?c nào khác ???c cho r?ng kh?ng th? ch?p nh?n ???c;
 • N?i dung là m?t hình th?c chào m?i, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, spam, th? rác, ?? án kim t? tháp, m? hình Ponzi ho?c b?t k? hình th?c nào khác ???c coi là m?t s? khích l? ?? tham gia vào ho?t ??ng tài chính;
 • Th?ng tin cá nhan c?a b?t k? bên th? ba nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n các th?ng tin liên h?, tài chính ho?c các chi ti?t cá nhan khác c?a nh?ng ng??i s?ng ho?c ?? ch?t;
 • N?i dung c?a ng??i dùng mà b?n kh?ng có quy?n ??ng ho?c cung c?p b?ng b?t k? cách nào theo b?t k? lu?t hi?n hành ho?c các m?i quan h? h?p ??ng ho?c ?y thác nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? th?ng tin n?i b?, th?ng tin ??c quy?n, th?ng tin bí m?t ?? l?y ???c ho?c ???c ti?t l?, nh? là m?t ph?n c?a vi?c làm ho?c các m?i quan h? th??ng m?i ho?c theo các th?a thu?n kh?ng ti?t l?;
 • N?i dung ch?a m? ph?n m?m d??i b?t k? hình th?c nào mà kh?ng có s? ??ng y r? ràng c?a chúng t?i;
 • N?i dung mà s? c?u thành, khuy?n khích ho?c cung c?p h??ng d?n ?? th?c hi?n hành vi ph?m t?i, hành vi kh?ng b? ho?c b?t k? ho?t ??ng b?t h?p pháp ho?c ph?m t?i nào khác;
 • N?i dung mà, theo y ki?n
 • N?i dung mà, theo y ki?n
 • N?i dung mà có th? làm gián ?o?n kh? n?ng nh? m?t cách hi?u qu? c?a ng??i dùng khác.

M?c dù chúng t?i ch? ??ng giám sát và có th? sàng l?c tr??c m?t s? N?i dung c?a ng??i dùng, N?i dung kh?ng phù h?p có th? kh?ng ???c chúng t?i phát hi?n ngay l?p t?c. B?n th?a nh?n và tuyên b? r?ng b?ng cách s? d?ng D?ch v?, b?n có th? b?t g?p N?i dung kh?ng phù h?p. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m theo b?t k? cách nào ??i v?i b?t k? N?i dung Kh?ng phù h?p nào ???c ??ng và hi?n th? qua D?ch v?. Chúng t?i b?o l?u quy?n (nh?ng kh?ng ph?i ngh?a v?) theo quy?t ??nh riêng c?a chúng t?i ?? t? ch?i, di chuy?n ho?c xóa b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào mà chúng t?i coi là N?i dung Kh?ng phù h?p ???c chúng t?i phát hi?n là vi ph?m các ?i?u kho?n này.

9. QUY T?C CHO NG??I DùNG

B?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? N?i dung ng??i dùng mà b?n ??ng. Chúng t?i kh?ng ??m b?o tính chính xác, ho?c tính toàn v?n ho?c ch?t l??ng c?a b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào ???c ??ng b?i nh?ng ng??i dùng khác. B?n tuyên b? và ??m b?o r?ng N?i dung ng??i dùng mà b?n ??ng và vi?c s? d?ng D?ch v? c?a b?n s? kh?ng:

  • Vi ph?m, hay xam ph?m theo b?t k? cách nào ??i v?i quy?n s? h?u trí tu? c?a b?t k? bên th? ba nào;
  • Gay t?n h?i cho tr? v? thành niên b?ng b?t k? cách nào;
  • ?e d?a, theo d?i, ch? nh?o, ch? trích quá ?áng, gay s? h?i, qu?y r?i tình d?c, ho?c làm phi?n ng??i khác;
  • ???c s? d?ng ?? c? y ho?c v? tình vi ph?m, ho?c theo b?t k? cách nào kh?ng tuan th? lu?t pháp khu v?c, qu?c gia và qu?c t?;
  • ???c s? d?ng ?? gi? m?o tiêu ??, ho?c ch? bi?n b?t k? n?i dung nào ???c truy?n t?i qua D?ch v? ?? che gi?u ngu?n g?c c?a nó;
  • Làm quá t?i, làm h? h?ng ho?c làm gi?m ho?t ??ng c?a ?ng d?ng, Trang web ho?c D?ch v?;
  • ???c s? d?ng nh? m?t d?ch v? chuy?n ti?p ??n m?t trang web khác;
  • Thu th?p ??a ch? email ho?c th?ng tin cá nhan khác t? nh?ng ng??i dùng khác cho b?t k? m?c ?ích nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c g?i email ho?c tin nh?n kh?ng mong mu?n;
  • ???c s? d?ng ?? ??ng ky nhi?u h?n m?t s? l??ng nh? Tài kho?n;
  • ???c s? d?ng ?? ??ng ky m?t Tài kho?n cho b?t k? ai khác ngoài chính b?n; ho?c
  • ???c s? d?ng ?? ??ng ky m?t tài kho?n mà b?n khai báo sai ho?c gi? th?ng tin cá nhan.

B?n kh?ng ???c l?m d?ng D?ch v? c?a chúng t?i b?ng cách c? y ??a vào vi-rút, trojan, sau, bom l?gic ho?c tài li?u khác ??c h?i ho?c có h?i v? m?t c?ng ngh?. B?n kh?ng ???c c? g?ng truy c?p trái phép vào D?ch v? c?a chúng t?i, (các) máy ch? mà D?ch v? c?a chúng t?i ???c l?u tr? ho?c b?t k? máy ch?, máy tính ho?c c? s? d? li?u nào ???c k?t n?i v?i D?ch v? c?a chúng t?i. B?n kh?ng ???c t?n c?ng trang web c?a chúng t?i th?ng qua t?n c?ng t? ch?i d?ch v? ho?c t?n c?ng t? ch?i d?ch v? ???c phan ph?i. B?ng cách vi ph?m quy ??nh này, b?n s? ph?m t?i hình s? theo ??o lu?t L?m d?ng Máy tính n?m 1990. Chúng t?i s? báo cáo b?t k? vi ph?m nào ??i v?i các c? quan th?c thi pháp lu?t có liên quan và chúng t?i s? h?p tác v?i các c? quan ?ó b?ng cách ti?t l? danh tính c?a b?n cho h?. Trong tr??ng h?p vi ph?m nh? v?y, quy?n s? d?ng D?ch v? c?a b?n s? b? ng?ng ngay l?p t?c.

B?n nh?n th?c ???c và ??ng y r?ng chúng t?i có th? l?u gi? N?i dung Ng??i dùng và c?ng có th? ti?t l? N?i dung Ng??i dùng n?u ???c lu?t pháp yêu c?u, ho?c n?u chúng t?i tin r?ng vi?c b?o qu?n ho?c ti?t l? ?ó là c?n thi?t m?t cách h?p ly ??: (a) tuan th? quy trình pháp ly; (b) thi hành các ?i?u kho?n; (c) tr? l?i các khi?u n?i r?ng b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào vi ph?m quy?n c?a bên th? ba; ho?c (d) b?o v? quy?n, tài s?n, ho?c s? an toàn cá nhan c?a chúng t?i, ng??i dùng c?a chúng t?i và c?ng chúng.

10. PHí ??NG KY GóI S? D?NG

? th?i ?i?m ban ??u N?i dung c?a chúng t?i có th? ???c s? d?ng mi?n phí, bao g?m các khoá h?c và n?i dung c? b?n. N?u b?n quy?t ??nh h?c nang cao h?n, chúng t?i có m?t lo?t các gói ??ng ky s? d?ng ?? b?n có th? ch?n gói phù h?p nh?t cho nhu c?u c?a mình. B?n có th? ch?n m?t trong các gói ??ng ky hàng tháng (Gói S? d?ng theo Tháng), hàng quy (Gói S? d?ng theo Quy) ho?c hàng n?m (Gói S? d?ng theo N?m) (g?i riêng là "Gói" và chung toàn b? là "Các Gói") ?? ???c s? d?ng các khoá h?c và n?i dung nang cao. Chi phí cho các Gói ???c hi?n th? trên trang web c?a chúng t?i ? http://www.kalbaun.com/premium/ ("Phí"). M?c Phí c?a chúng t?i tu? thu?c vào các gói ??ng ky s? d?ng, các gói quà t?ng và các d?p ?u ??i, và do ?ó chúng t?i có quy?n th?nh tho?ng thay ??i Phí c?a chúng t?i.

N?u b?n ch?n Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng, Gói ??ng ky c?a b?n s? ???c t? ??ng gia h?n d??i hình th?c ??ng ky liên t?c, và ???c gia h?n khi m?i kì hàng tháng, m?t tháng k? t? ngày Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng c?a b?n ???c kích ho?t (ho?c ngày g?n nh?t có th?). N?u b?n ch?n Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy, Gói ??ng ky c?a b?n s? ???c t? ??ng gia h?n d??i hình th?c ??ng ky liên t?c, và ???c gia h?n sau m?i kì ba tháng, ba tháng k? t? ngày Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy c?a b?n ???c kích ho?t (ho?c ngày g?n nh?t có th?). N?u b?n ch?n Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m, Gói ??ng ky c?a b?n s? ???c t? ??ng gia h?n d??i hình th?c ??ng ky liên t?c, và ???c gia h?n sau m?i kì m?t n?m, m?t n?m k? t? ngày Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m c?a b?n ???c kích ho?t (m?i l?n ???c g?i là "Gia H?n"). N?u b?n ti?p t?c Gia H?n, ph??ng pháp thanh toán ???c s? ??ng ?? tr? Phí s? b? tính ti?n vào khi Gói ??ng ky s? d?ng hi?n t?i c?a b?n k?t thúc. N?u b?n ch?n ??ng ky Gói ??ng ky s? d?ng Tr?n ??i, phí này s? ???c thanh toán thành m?t kho?n tr? tr??c mà kh?ng có kì gia h?n nào. Gói ??ng ky s? d?ng Tr?n ??i có th?i h?n 100 n?m ho?c cho ??n khi Memrise ng?ng bán D?ch v?.

B?n nh?n th?c r? r?ng, n?u chúng t?i thay ??i M?c phí, ?i?u này s? kh?ng ?nh h??ng ??n gói ??ng ky (subscription) hi?n có c?a b?n, do v?y, n?u b?n ?? ??ng ky gói s? d?ng v?i m?t M?c phí nh?t ??nh, b?t c? thay ??i nào v? M?c phí này c?ng kh?ng ?nh h??ng ??n gói ??ng ky s? d?ng hi?n t?i c?a b?n ho?c vi?c gia h?n gói.

B?n có th? thay ??i gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n b?t c? lúc nào t?i m?c 'Tài kho?n' trên trang qu?n lí (setting)c?a H? s? c?a b?n. Hi?u ?ng c?a các thay ??i nh? sau:

 • Chuy?n t? Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng t?i Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy ho?c Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m - Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy ho?c theo N?m c?a b?n s? ???c kích ho?t ngay sau khi th?c hi?n thanh toán hoàn t?t và b?t c? th?i gian nào còn sót l?i trong gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng c?a b?n s? b? h?y và s? kh?ng ???c hoàn ti?n;
 • Chuy?n t? Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy sang Gói ??ng ky Pro theo N?m - Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m c?a b?n s? ???c kích ho?t ngay sau khi th? t?c thanh toán hoàn t?t và b?t c? th?i gian nào còn l?i trong Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy c?a b?n s? b? hu? và kh?ng ???c hoàn ti?n;
 • Chuy?n t? Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m sang Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng - Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m c?a b?n s? ti?p t?c ho?t ??ng cho t?i ngày h?t h?n c?a gói ??ng ky này, và Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng c?a b?n s? ???c kích ho?t ngay sau khi Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m h?t h?n; và
 • Chuy?n t? Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m sang Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy - Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m c?a b?n s? ti?p t?c ho?t ??ng cho t?i ngày h?t h?n c?a Gói ??ng ky này, và Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy c?a b?n s? ???c kích ho?t ngay sau khi Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m c?a b?n h?t h?n.

Gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n có th? b?t ??u b?ng m?t giai ?o?n dùng th? mi?n phí. Giai ?o?n dùng th? mi?n phí cho b?t c? gói ??ng ky nào s? có hi?u l?c trong kho?ng th?i gian ???c xác ??nh khi b?n ??ng ky. Giai ?o?n dùng th? mi?n phí kh?ng ???c dùng chung v?i m?t s? ch??ng trình khuy?n m?i nh?t ??nh khác. N?u b?n b?t ??u gói ??ng ky c?a mình b?ng m?t giai ?o?n dùng th? mi?n phí, ngày b?t ??u tính phí s? d?ng là ngày sau khi giai ?o?n dùng th? mi?n phí k?t thúc. Ví d?, cho giai ?o?n s? d?ng mi?n phí 7 ngày, ngày b?t ??u tính phí là ngày th? 8. Tuy nhiên, b?n s? kh?ng b? m?t phí n?u b?n h?y gói ??ng ky tr??c ngày k?t thúc c?a giai ?o?n dùng th? mi?n phí. B?n có th? h?y gói ??ng ky c?a b?n b?t c? lúc nào b?ng cách s? d?ng m?c Qu?n lí tài kho?n (account settings).

11. H?Y Và HOàN TI?N CHO GóI ??NG KY S? D?NG

B?n có th? theo d?i gói ??ng ky s? d?ng c?a mình trong trang qu?n lí (setting) trên H? s? c?a b?n; b?ng cách ch?n m?c 'Tài kho?n', ngày h?t h?n c?a gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n s? ???c hi?n th?. B?n có th? h?y gói ??ng ky s? d?ng b?t c? lúc nào b?ng cách vào trang qu?n lí trên H? s?, ch?n m?c 'Tài kho?n' r?i ch?n "H?y gói ??ng ky s? d?ng".

Chúng t?i có chính sách b?o ??m hoàn ti?n trong vòng 30 ngày, theo ?ó chúng t?i s? hoàn tr? l?i toàn b? s? ti?n ?? thanh toán n?u b?n kh?ng hài lòng v?i D?ch v? c?a chúng t?i khi l?a ch?n Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy ho?c Gói ??ng ky s? d?ng theo N?m. ?? nh?n hoàn ti?n, b?n c?n ph?i liên h? v?i chúng t?i trong vòng ba m??i (30) ngày k? t? ngày b?n kích ho?t Gói ??ng ky s? d?ng theo Quy ho?c theo N?m. N?u b?n kh?ng liên h? v?i chúng t?i trong vòng ba m??i (30) ngày k? t? ngày kích ho?t gói ??ng ky, b?n s? kh?ng ???c hoàn ti?n. Chúng t?i s? kh?ng có kh? n?ng hoàn ti?n cho b?n n?u b?n thanh toán các M?c phí qua bên th? ba ho?c qua các s?n ph?m ?n th?ng tin thanh toán cá nhan, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n c?ng thanh toán c?a Apple App Store. Trong tr??ng h?p này b?n s? c?n ph?i liên l?c tr?c ti?p v?i bên th? ba quá liên quan. N?u b?n l?a ch?n Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng, b?n s? kh?ng ???c hoàn ti?n theo chính sách b?o ??m hoàn ti?n trong vòng 30 ngày c?a chúng t?i.

B?n có quy?n, theo ?i?u l? H?p ??ng Khách hàng 2013, ???c thay ??i quy?t ??nh c?a b?n mà kh?ng c?n th?ng báo cho chúng t?i bi?t ly do, ?? h?y Gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n (bao g?m Gói ??ng ky s? d?ng theo Tháng, theo Quy và theo N?m) trong vòng m??i b?n (14) ngày sau khi b?n kích ho?t Gói ??ng ky s? d?ng ?? nh?n ???c hoàn ti?n. N?u b?n mu?n h?y Gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n trong vòng m??i b?n (14) ngày, b?n có th? th?c hi?n vi?c ?ó qua trang Liên h? v?i chúng t?i.

Xin l?u y r?ng các l?a ch?n hoàn ti?n ???c nói ? trên kh?ng áp d?ng cho vi?c Gia h?n, chúng t?i kh?ng có chính sách hoàn ti?n ??y ?? ho?c hoàn ti?n m?t ph?n bên ngoài nh?ng l?a ch?n hoàn ti?n ? trên. B?t c? kho?n hoàn ti?n nào c?ng s? ???c tr? v? tài kho?n b?n ?? s? d?ng ?? thanh toán các M?c phí trong vòng m??i b?n (14) ngày.

12. XóA TàI KHO?N C?A B?N

B?n có th? xoá tài kho?n c?a mình và h?y vi?c s? d?ng D?ch v? b?t c? lúc nào b?ng b?ng l?a ch?n 'xoá h? s?' trong ph?n qu?n lí c?a H? s?. M?t khi b?n ?? xoá Tài kho?n, Gi?y phép c?a b?n s? b? thu h?i và b?n s? kh?ng còn quy?n truy c?p vào H? s? c?a b?n và chúng t?i s? xoá t?t c? các th?ng tin ch?a trong H? s? c?a b?n. Xin l?u y r?ng do nh?ng lí do k? thu?t ngoài t?m ki?m soát c?a chúng t?i, s? m?t m?t kho?ng th?i gian ?? các th?ng tin các nhan c?a b?n bi?n m?t hoàn toàn kh?i các c?ng c? tìm ki?m (nh? Google). Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m cho vi?c xoá th?ng tin hay n?i dung t? H? s? c?a b?n. B?n nh?n th?c ???c và ch?p nh?n r?ng b?t c? N?i dung ng??i dùng nào c?ng có th? ???c l?u l?i sau khi H? s? c?a b?n b? h?y và Gi?y phép N?i dung Ng??i dùng s? kh?ng b? thu h?i hay h?y b?. N?u b?n có m?t gói ??ng ky s? d?ng ?ang ho?t ??ng khi b?n xoá Tài kho?n, b?n s? kh?ng nh?n ???c hoàn ti?n cho b?t c? kho?ng th?i gian còn l?i nào cho gói ??ng ky s? d?ng c?a b?n.

13. VI?C XOá TàI KHO?N C?A B?N DO CHúNG T?I TH?C HI?N

Chúng t?i có quy?n thay ??i, treo t?m th?i ho?c xóa v?nh vi?n Tài kho?n c?a b?n và h?y quy?n truy c?p c?a b?n v?i các D?ch v? n?u chúng t?i có lí do ?? tin r?ng b?n vi ph?m ho?c có hành vi kh?ng phù h?p v?i ?i?u kho?n s? d?ng. Sau khi tài kho?n b? h?y, Gi?y phép s? d?ng c?a b?n s? ???c t? ??ng thu h?i và chúng t?i duy trì quy?n xoá Tài kho?n c?a b?n, xoá t?t c? ho?c b?t c? th?ng tin nào trên Trang cá nhan c?a b?n và lo?i b? N?i dung Ng??i dùng c?a b?n. B?n ??ng y r?ng chúng t?i s? kh?ng ch?u trách nhi?m tr??c b?n cho bat c? thay ??i hay gián ?o?n nào c?a D?ch v?. Do các lí do k? thu?t ngoài t?m ki?m soát c?a chúng t?i, s? m?t m?t kho?ng th?i gian tr??c khi các th?ng tin các nhan c?a b?n bi?n m?t v?nh vi?n kh?i các c?ng c? tìm ki?m (nh? Google). Chúng t?i kh?ng ch?p nh?n trách nhi?m nào cho vi?c xoá th?ng tin hay n?i dung t? Trang cá nhan c?a b?n. B?n nh?n th?c và ch?p nh?n r?ng m?t s? N?i dung Ng??i dùng nh?t ??nh s? l?u l?i sau khi Tài kho?n c?a b?n b? xoá và Gi?y phép N?i dung Ng??i dùng s? kh?ng b? thu h?i hay xoá b?. N?u b?n ?ang có m?t gói s? d?ng còn th?i h?n trong lúc chúng t?i xóa Tài kho?n c?a b?n, b?n s? kh?ng nh?n ???c hoàn ti?n cho b?t c? kho?n th?i gian nào còn l?i trong gói s? d?ng c?a b?n.

14. KH?NG ??I DI?N HAY ??M B?O

Chúng t?i, các giám ??c, nhan viên, nhà th?u, nhà cung c?p, c?ng ty chi nhánh, ??i ly và ng??i c?p gi?y ??ng ky kh?ng ??m b?o r?ng các D?ch v? c?a chúng t?i, hay b?t k? n?i dung nào trong ?ó, s? lu?n lu?n s?n sàng, kh?ng b? gián ?o?n và kh?ng b? l?i hay nhi?m virus và b?n lu?n lu?n nên s? d?ng ph?n m?m ch?ng virus c?a riêng b?n. B?n t? ch?u trách nhi?m cho vi?c cài ??t c?ng ngh? th?ng tin, máy tính, các ch??ng trình và n?n h? th?ng trên ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n ?? truy c?p b?t c? D?ch v? nào c?a chúng t?i. Chúng t?i có th? t?m treo ho?c thu h?i ho?c gi?i h?n m?t ph?n ho?c t?t c? D?ch v? c?a chúng t?i vì lí do kinh doanh ho?c v?n hành. Chúng t?i s? c? g?ng cung c?p cho b?n tr??c trong kho?ng th?i gian h?p lí v? b?t c? ho?t ??ng treo nào, nh?ng ?i?u này có th? kh?ng kh? thi.

B?n hi?u và ??ng y r?ng D?ch v? ???c cung c?p “nguyên tr?ng” và b?n t? ch?u r?i ro khi s? d?ng D?ch v?. Trong ph?m vi t?i ?a ???c lu?t hi?n hành cho phép, chúng t?i hoàn toàn t? ch?i m?i b?o ??m d??i b?t k? hình th?c nào, cho dù ???c th? hi?n hay ng? y, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n b?t k? b?o ??m ng? y nào v? s? phù h?p c?a D?ch v? cho m?t m?c ?ích c? th?. Chúng t?i kh?ng ??i di?n cho ho?c b?o hành d??i b?t k? hình th?c nào và kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m nào ??i v?i vi?c c?i thi?n vi?c h?c ng?n ng? c?a b?n ho?c vi?c h?c b?t k? ch? ?? nào khác b?ng cách s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i, bao g?m N?i dung c?a Chúng t?i, N?i dung Ng??i dùng ho?c b?t k? n?i dung nào khác có s?n vi?c t? vi?c s? d?ng D?ch v?. Quy?n truy c?p vào D?ch v? có th? ch?m, b? gi?i h?n ho?c kh?ng kh? d?ng trong th?i gian yêu c?u cao ?i?m, nang c?p h? th?ng, tr?c tr?c ho?c b?o trì theo l?ch ho?c kh?ng ???c lên l?ch ho?c vì b?t k? ly do nào khác ngoài t?m ki?m soát h?p ly c?a chúng t?i.

N?i dung và N?i dung Ng??i dùng c?a chúng t?i mà b?n có ???c b?ng cách s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i ch? ???c cung c?p ?? có th?ng tin chung. Nó kh?ng ???c ch? y cho vi?c ??a ra l?i khuyên ?? b?n d?a vào. M?c dù chúng t?i n? l?c h?p ly ?? c?p nh?t th?ng tin trên trang web c?a mình nh?ng chúng t?i kh?ng ??i di?n, ho?c ??m b?o, cho dù r? ràng hay ng? y r?ng n?i dung trên trang web c?a chúng t?i là chính xác, ??y ?? hay ???c c?p nh?t m?i nh?t.

15. GI?I H?N TRáCH NHI?M PHáP LY

B?n nh?n th?c ???c và ??m b?o r?ng chúng t?i, các giám ??c, nhan viên, nhà th?u, nhà cung c?p, chi nhánh, ??i ly và ng??i c?p phép c?a chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m pháp ly cho b?n v? b?t k? thi?t h?i nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c m?t l?i nhu?n, k?t qu? kh?ng chính xác, m?t mát ho?c h?ng hóc N?i dung c?a b?n ho?c b?t k? d? li?u nào, d? li?u kh?ng chính xác, chi phí kh?i ph?c m?i d? li?u ho?c N?i dung c?a b?n, kh?ng th? truy c?p D?ch v?, chi phí d?ch v? thay th?, tuyên b? c?a bên th? ba v? m?i thi?t h?i cho máy tính, ph?n m?m, modem, ?i?n tho?i ho?c b?t k? thi?t h?i v? tài s?n, gián ti?p, ng?u nhiên, ??c bi?t, có nguyên do hay mang tính c?nh cáo, ngay c? khi chúng t?i ???c th?ng báo v? kh? n?ng thi?t h?i ?ó. Chúng t?i ch? cung c?p trang web c?a chúng t?i cho m?c ?ích s? d?ng cá nhan c?a ng??i tiêu dùng. B?n ??ng y kh?ng s? d?ng trang web c?a chúng t?i cho b?t k? m?c ?ích th??ng m?i ho?c kinh doanh nào và chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v?i b?n v? b?t k? m?t mát trong l?i nhu?n, m?t doanh nghi?p, gián ?o?n kinh doanh ho?c m?t c? h?i kinh doanh nào.

Chúng t?i kh?ng lo?i tr? ho?c gi?i h?n trong b?t k? cách nào trách nhi?m c?a chúng t?i v?i b?n ? nh?ng tr??ng h?p vi?c ?ó là b?t h?p pháp. ?i?u này bao g?m trách nhi?m pháp ly v? t? vong ho?c th??ng tích cá nhan do s? su?t c?a chúng t?i ho?c s? s? su?t c?a nhan viên, ??i ly ho?c nhà th?u ph? c?a chúng t?i gay ra ?? gian l?n.

Trách nhi?m t?ng h?p t?i ?a c?a chúng t?i ??i v?i b?n liên quan ??n b?t k? D?ch v? có tr? ti?n nào (cho dù trách nhi?m pháp ly phát sinh t? h?p ??ng, sai l?m cá nhan ho?c dan s? (bao g?m s? su?t), vi ph?m ngh?a v? theo lu?t ??nh ho?c theo cách khác) s?, ? m?c t?i ?a ???c lu?t pháp hi?n hành cho phép, kh?ng v??t quá t?ng s? ti?n Phí mà b?n ?? thanh toán cho chúng t?i ??i v?i D?ch v? trong vòng 12 tháng tr??c khi hành vi ban ??u d?n ??n trách nhi?m pháp ly di?n ra; ?ay là gi?i h?n t?ng h?p mà s? kh?ng t?ng theo s? l??ng khi?u n?i mà b?n ??a ra. N?u b?n kh?ng thanh toán Phí và vi?c s? d?ng D?ch v? c?a b?n ?? b? gi?i h?n ? D?ch v? mi?n phí, b?n s? kh?ng ???c h??ng b?t k? b?i th??ng thi?t h?i d??i b?t k? hình th?c nào.

N?u b?n có tranh ch?p v?i m?t Ng??i dùng khác liên quan ??n, phát sinh t?, ho?c theo b?t k? cách nào liên quan t?i vi?c s? d?ng D?ch v?, b?n gi?i phóng chúng t?i kh?i m?i khi?u n?i, yêu c?u và thi?t h?i thu?c b?t k? lo?i ho?c b?n ch?t nào phát sinh t?, ho?c theo b?t k? cách nào liên quan t?i tranh ch?p ?ó.

16. B?I TH??NG

B?n ??ng y b?o ??m và gi? chúng t?i, các giám ??c, nhan viên, nhà th?u, nhà cung c?p, chi nhánh, ??i ly và ng??i c?p phép v? h?i t? b?t k? t?n th?t, thi?t h?i, chi phí nào (bao g?m c? phí pháp ly) ho?c trách nhi?m pháp ly khác có t? vi?c cáo bu?c ho?c t? t?ng do b?t k? bên th? ba nào gay ra, ho?c phát sinh t? N?i dung ng??i dùng c?a b?n, vi?c b?n s? d?ng D?ch v?, k?t n?i c?a b?n v?i D?ch v?, vi ph?m ?i?u kho?n ho?c vi ph?m b?t k? quy?n nào c?a ng??i khác ho?c pháp nhan khác.

17. TH?NG TIN CHUNG

Các ?i?u kho?n này và m?i quan h? gi?a chúng t?i và b?n ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp c?a Anh và x? Wales mà kh?ng tính ??n b?t k? xung ??t nào v? các quy ??nh c?a pháp lu?t ? b?t k? khu v?c pháp ly nào. B?n ??ng y ?? trình lên c? quan có th?m quy?n riêng c?a các tòa án Anh và x? Wales, ngo?i tr? vi?c chúng t?i có th? tìm ki?m bi?n pháp ng?n ch?n trong b?t k? khu v?c pháp ly nào ?? th?c thi các quy?n c?a chúng t?i theo các ?i?u kho?n này.

Theo các ?i?u kho?n này, kh?ng có ng??i nào khác ngoài chúng t?i và b?n có quy?n liên quan ??n quy?n truy c?p và / ho?c s? d?ng D?ch v? c?a b?n, ngoài vi?c ng??i c?p phép bên th? ba c?a chúng t?i có th? hành ??ng ch?ng l?i b?n ?? x? lí b?t k? hành vi xam ph?m quy?n s? h?u trí tu? ho?c các quy?n khác c?a h? .

B?n g?c các ?i?u kho?n này ???c vi?t b?ng ti?ng Anh (Anh). Trong tr??ng h?p b?t k? phiên b?n d?ch nào c?a các ?i?u kho?n này xung ??t v?i phiên b?n ti?ng Anh, phiên b?n ti?ng Anh s? ???c áp d?ng.

N?u chúng t?i kh?ng th?c hi?n ho?c th?c thi b?t k? quy?n ho?c ?i?u kho?n nào c?a ?i?u kho?n, ?i?u này s? kh?ng b?ng ngh?a v?i s? t? b? các quy?n ho?c quy ??nh ?ó. N?u b?t k? ?i?u kho?n nào c?a ?i?u kho?n ???c tòa án có th?m quy?n xác nh?n là kh?ng h?p l?, các bên v?n ??ng y r?ng tòa án nên c? g?ng th?c hi?n các y ??nh c?a các bên nh? ???c ph?n ánh trong ?i?u kho?n, và các ?i?u kho?n khác c?a ?i?u kho?n v?n còn trong toàn l?c và hi?u l?c.

B?n ??ng y r?ng các ?i?u kho?n này ??i di?n cho toàn b? s? hi?u bi?t gi?a chúng t?i và b?n và các ?i?u kho?n này thay th? m?i th?a thu?n, l?i h?a, ??m b?o, ??i di?n và hi?u bi?t tr??c ?ó, dù b?ng v?n b?n hay b?ng mi?ng, gi?a chúng t?i và b?n.

M?i th?ng báo ho?c th?ng tin khác do b?n cung c?p cho chúng t?i s? ???c th?c hi?n qua trang Liên h? c?a chúng t?i và s? ???c coi là ?? nh?n ???c t?i 9 gi? sáng vào ngày làm vi?c ti?p theo sau khi tin nh?n ???c g?i.

18. C?U H?I

Vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? các ?i?u kho?n này qua trang Liên h? v?i chúng t?i b?ng cách s? d?ng tiêu ?? “Cau h?i v? các ?i?u kho?n”. Ngoài ra, h?y vui lòng báo cáo b?t k? vi ph?m nghi ng? ho?c ?? bi?t nào c?a các ?i?u kho?n này qua trang Liên h? v?i chúng t?i b?ng tiêu ?? "Vi ph?m ?i?u kho?n". N?u b?n mu?n th?ng báo cho chúng t?i v? b?t k? hành vi vi ph?m b?n quy?n b? nghi ng? nào c?a b?t k? bên th? ba nào, vui lòng g?i tin nh?n qua trang Liên h? v?i chúng t?i b?ng cách s? d?ng tiêu ?? “Th?ng báo b?n quy?n”.

68热无码视频在线观看_中文字幕天然素人无码播放_加勒比无码专区中文字幕